Δήμος Τριφυλίας: 10.049,20 ευρώ για ομπρέλες και ξαπλώστρες στην Αγία Κυριακή Φιλιατρών

Δήμος Τριφυλίας: 10.049,20 ευρώ για ομπρέλες και ξαπλώστρες στην Αγία Κυριακή Φιλιατρών

Στα ύψη εκτοξεύτηκε το ποσό προσφοράς στη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία του Δήμου Τριφυλίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 150 τ.μ., προς τρίτους για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών στην Αγία Κυριακή Φιλιατρών, φτάνοντας στα 10.049,20 ευρώ!

Η παραχώρηση έχει διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και το ελάχιστο όριο προσφοράς, όπως οριζόταν στη διακήρυξη, ήταν 1.200 ευρώ. Όπως προκύπτει από το αριθ. 4099/15-04-2022 πρακτικό της πιο πάνω δημοπρασίας, εμφανίστηκαν δύο ενδιαφερόμενοι. Η Δημητροπούλου Πολυξένη του Δημητρίου με ποσό τελικής προσφοράς 9.700 ευρώ και η Κλάδη-Κατσιλιέρη Μαρία του Γεωργίου με ποσό τελικής προσφοράς 9.500 ευρώ.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, εκτός ημερήσιας διάταξης, ελήφθη απόφαση έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας.

Ειδικότερα, η Ο.Ε. ομόφωνα αποφάσισε: «Εγκρίνει το αριθ. 4099/15-04-2022 πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ως κάτωθι: Για τη θέση “Αγία Κυριακή”, Δ.Ε. Φιλιατρών, παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών, έως 31/12/2022, στη συμμετέχουσα, κα Δημητροπούλου Πολυξένη του Δημητρίου, η οποία κατέθεσε προσφορά, για 1 έτος, ποσού 9.700 ευρώ, πλέον 3% χαρτόσημο = 291 ευρώ, πλέον 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου 58,20 ευρώ, σύνολο: 10.049,20 ευρώ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2022». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου