Νέο πρόγραμμα: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

Νέο πρόγραμμα: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση  στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

«Τρέχει» νέο πρόγραμμα «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως φορέα υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000 ευρώ, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στο πλαίσιο του Υποέργου «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Είναι ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ομ.Π.), ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

Β) Είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης, οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

α) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας, β) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν, με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, ως α΄ ύλη, στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. γ) με την πάροδο 3ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων α) και β).

Γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης: α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής.

Δ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

α) Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

ε) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δε σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης, υπό προϋποθέσεις

στ) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά.

ζ) Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

η) Άυλες δαπάνες, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων.

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

α) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

β) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

γ) Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

δ) Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων

ε) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
1.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται)

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση.

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από τις ακόλουθες: α) Επεξεργασία βιολογικών α’ υλών ή α’ υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. β) Επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο. γ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. δ) Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων. ε) Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια. στ) Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος. ζ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/ παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης:

α) Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν από την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1.  Αφορά μόνο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση

β) Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1%

γ) Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10

δ) Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
•Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις, διαμορφώνονται σύμφωνα με το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον πίνακα – φωτογραφία.

•Η ένταση της ενίσχυσης σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης

•Η ένταση της ενίσχυσης για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης

•Η ένταση της ενίσχυσης καινοτομίας για ΜΜΕ δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης

•Η ένταση της ενίσχυσης σε δαπάνες για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 40% της επιλέξιμης δαπάνης. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται στο 55%, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και στο 50%, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις

•Η ένταση της ενίσχυσης για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δε δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 45% της επιλέξιμης δαπάνης. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται στο 55% για τις ΜΜΕ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά τη 16η/5/2022, ώρα 12.00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12.00.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 20%
Ελάχιστη αποδεκτή επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης είναι το 20% και εφόσον αποδεικνύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
1. Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες: Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 500.000 ευρώ και ανώτατος 7.500.000 ευρώ

2. Μεγάλες: Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός  2.000.000 ευρώ και ανώτατος 12.500.000 ευρώ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υποβολή των αιτήσεων από 16 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6,5 μήνες από τη 17η Μαΐου 2022 έως την 30ή Νοεμβρίου 2022.

Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος