«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Ιουλίου 1919: Τραγικόν έγκλημα

«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Ιουλίου 1919: Τραγικόν έγκλημα

Προχθές οι απογευματινοί διαβάται της οδού Αριστομένους και έξωθι ακριβώς του Μηχανοστασίου του Σιδηροδρόμου ευρέθησαν προ φρικώδους θεάματος νεκρού βρέφους, του οποίου είχον φαγωθή υπό κυνών η κεφαλή και αι χείρες.

Το ατυχές τούτο πλάσμα το οποίον υπήρξεν προϊόν ανόμου έρωτος είχε ταφή επί του εκεί σχηματισθέντος σωρού των απορριμμάτων της καυσίμου ύλης του εργοστασίου, εκταφέν υπό των κυνών οι οποίοι κατέτρωγον τας σάρκας του και το οποίον είχε περιβληθή δι’ υφάσματος (λινάτσας).

Τα αστυνομικά όργανα τα οποία προσέτρεξαν επί τόπου παραλαβόντα το πτώμα το μετέφερον εις το Νεκροταφείον, όπου χθες εντολή της Αστυνομίας ενήργησε νεκροψίαν επ’ αυτού ο ιατρός Κ. Καρμοίρης.

Ανακρίσεων επελήφθη ο ανθυπασπιστής Τριανταφύλλου προς εξακρίβωσιν.

ΤΟ ΕΚΤΑΦΕΝ ΒΡΕΦΟΣ
-Η νεκροψία δεν ενηργήθη
«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Ιουλίου 1919
Δια το εκταφέν βρέφος περί του οποίου εγράψομεν χθες ο διαταχθείς να ενεργήση την νεκροψίαν ιατρός Καρμοίρης, δεν ηδυνήθη να πράξη τούτο, διότι εκτός του ότι το βρέφος είχε κατασπαραχθή υπό των κυνών, είχεν αρχίση πλέον και η σήψις μέχρις τοιούτου μάλιστα σημείου, ώστε να καθιστά αδύνατον το έργον της επιστήμης, ούτω δε το πτώμα ενεταφιάσθη χωρίς να σημειωθώσιν αι αναγκαίαι ιατρικαί παρατηρήσεις.

Παρ’ όλα όμως ταύτα ουδεμία υπάρχει αμφιβολία, ότι πρόκειται, ως και χθες εγράφομεν, περί εγκλήματος, ήτοι περί προώρου τοκετού επελθόντος εξ εκτρώσεως. Πάντα ταύτα θα διαλευκάνη η ανάκρισις, η οποία και επελήφθη του έργου της από χθες.