«ΘΑΡΡΟΣ» 25 Ιουνίου 1919: Ο χθεσινός άγριος φόνος

«ΘΑΡΡΟΣ» 25 Ιουνίου 1919: Ο χθεσινός άγριος φόνος

Χθες την 2 μ.μ. άγριος φόνος έλαβε χώραν εις εν των δωματίων του ενταύθα ξενοδοχείου ύπνου τα «Σέρβια». Η Βασιλική Αθ. Καζάκη εφόνευσε τον εραστήν της Λοχίαν Π. Εμ. Μανώλην, υπηρετούντα εις τον 6ον λόχον του ενταύθα Μονίμου Εμπέδου, πυροβολήσασα κατ’ αυτού δις δια περιστρόφου.

Έρως επτά ετών με υποσχέσεις
Η δράστις του φόνου Βασιλική Καζάκη κατάγεται εκ Φιλιατρών, τα οποία ομοίως είναι ο τόπος της καταγωγής και του θύματος, διετέλει δε από επτά ετών εις ερωτικάς σχέσεις μετ’ αυτού.

Φαίνεται, όμως ότι το θύμα αφού επέτυχεν ό,τι ήθελε παρ’ αυτής, ηρκείτο μόνον να της δίδει υποσχέσεις και ούτω να παρελκύη τον χρόνον.

Την παρελθούσαν Παρασκευήν η Βασιλική Καζάκη αφίκετο ενταύθα κατόπιν τηλεγραφήματος του ιδίου του θύματος, υπό του οποίου ωδηγήθη εις το ξενοδοχείον τα «Σέρβια», όπου συνεστήθη υπ’ αυτού ως πρώτη εξαδέλφη του.

Η νέα αύτη συνάντησίς των έδωκε την ευκαιρίαν εις την Βασιλικήν Καζάκη να υπενθυμίση τας υποσχέσεις του περί γάμου. Φαίνεται όμως, ότι ο λοχίας Μανώλης ηρνήθη και της επανέλαβε τας αυτάς υποσχέσεις. Τούτο ηνάγκασε την δράστιδα να λάβη την απόφασιν του φόνου του.

Αι λεπτομέρειαι του φόνου.
Χθες δε την 2 μ.μ. επωφεληθείσα του ύπνου του επυροβόλησε κατ’ αυτού δις δια περιστρόφου συστήματος γκρα. Η μία εκ των σφαιρών εύρε τον ατυχή λοχίαν εις τον δεξιόν κρόταφον, η δε ετέρα εις τον αριστερόν οφθαλμόν. Τα τραύματα ήσαν θανατηφόρα, επέφερον δε μετ’ ολίγην ώραν τον θάνατον εις τον λοχίαν.

Είναι άξιον να σημειωθή ότι κατά την ώραν του φόνου ουδείς αντελήφθη τι εκ των εν τω ξενοδοχείω. Μόνον μία υπηρέτρια ήκουσεν, υπόκωφον και αμφίβολον κρότον, εκ του οπoίoυ παρωρμηθείσα εζήτησε να μάθη από την Βασιλικήν Καζάκην τι συμβαίνει. Αύτη όμως χωρίς ν’ ανοίξη την πόρταν της είπεν ότι δεν είναι τίποτε.

Εν τω μεταξύ η δράστις αφού ενεδύθη, με την ησυχίαν της εξήλθε του δωματίου της και κρατούσα και το περίστροφον εις τας χείρας της έσπευσεν εις συνάντησιν του ιδιοκτήτου προς τον οποίον ανήγγειλεν αταράχως το έγκλημά της και τον παρεκάλεσε να την συνοδεύση μέχρι της Αστυνομίας. Ειδοποιηθέντα όμως τα αστυνομικά όργανα την συνέλαβον και την ωδήγησαν εις τον κεντρικόν σταθμόν, όπου επελήφθη αμέσως ανακρίσεων ο υπομοίραχος Καβαντζάκης μετά του ανθυπασπιστού Φραγκιαδάκη.

Ποία η δράστις
Η δράστις του φόνου είναι ηλικίας 25 ετών, τρία έτη μικροτέρα του θύματος, μελανοφορεί, χωρίς καμίαν περιποίησιν εις την ενδυμασίαν της. Το έγκλημά της ουδεμίαν ταραχήν της προεκάλεσεν. Διατηρεί όλην της την ψυχικήν ηρεμίαν και φαίνεται ικανοποιημένη.

Εις τον κεντρικόν σταθμόν, όταν ο Υπομοίραρχος Καβαντζάκης της είπεν, ότι εξέλεξε και ασφαλές περίστροφον, απήντησεν: «E βέβαια… μια φορά που ήμουνα αποφασισμένη!!!…».

Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ ΦΟΝΟΣ
-Η δράστις εις την Εισαγγελίαν
-Η κηδεία του θύματος
«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Ιουνίου 1919
Εξηκολούθησαν και χθες αι σχετικαί προανακρίσεις κατά της δράστιδος του προχθεσινού φόνου του Λοχίου Πέτρου Μανώλη, Βασιλικής Αθ. Καζάκη. Περί την μεσημβρίαν καταρτισθείσης και της σχετικής δικογραφίας απεστάλη η δράστις εις την Εισαγγελίαν, όπου εξετασθείσα κατέθεσε τα αυτά τα οποία κατέθεσε και εν τη προανακρίσει της.

Το εσπέρας εξεδόθη ένταλμα προφυλακίσεως της κατηγορουμένης η οποία μετεφέρθη αμέσως εις τας γυναικείας φυλακάς.

Η κηδεία του θύματος
Η κηδεία του θύματος λοχίου Π. Μανώλη εγένετο στρατιωτικώς χθες την πρωίαν εκ του ενταύθα Στρατιωτικού Νοσοκομείου εις το οποίον μετεφέρθη από του απογεύματος της Δευτέρας.