Τριφυλία: Νέα παράταση για 4 συμβασιούχους αντιμετώπισης covid-19

Τριφυλία: Νέα παράταση για 4 συμβασιούχους αντιμετώπισης covid-19

Νέα, δίμηνη, παράταση για τέσσερα άτομα που απασχολούνται ως συμβασιούχοι για αντιμετώπιση της covid-19, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας ύστερα από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης.

Στη με αριθμό 69/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναγράφεται ότι ομόφωνα:

«Α. Εγκρίνει την 3η χρονική παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), έως και τις 31-05-2022, για το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα που έχει προσληφθεί στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν της αριθ. 328/2021 αποφάσεως δημάρχου.

Β. Δεσμεύεται ο Δήμος να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για εγγραφή στον προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2022, των πιστώσεων που κρίνονται επαρκείς για τη δαπάνη που αφορά σε βασικό μισθό, επιδόματα καθώς και ασφαλιστικές εισφορές των ατόμων για τους οποίους θα ισχύσει η εν λόγω παράταση».

Ακολούθως, υπεγράφη και δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΥΒΝΩΗΕ-ΝΑΝ, η με αριθμό 606/2022 σχετική απόφαση δημάρχου Τριφυλίας για την παράταση.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Του Ηλία Γιαννόπουλου