ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Αιτήσεις για την πρόσληψη 4 εργατών αποθήκης

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Αιτήσεις για την πρόσληψη 4 εργατών αποθήκης

Αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 60 ημερομίσθια) θα δεχθεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας από αύριο Τετάρτη 25 έως τη Δευτέρα 30 Μαΐου.

Όσο για τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, έχουν ως εξής:

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

3. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής

4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

5. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας: Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

Πληροφορίες: 2721361206, 2721095831, Δημητρούλια Δήμητρα, Κρασσακόπουλος Ανδρέας.