Δημοπρατούνται έργα για ΓΟΕΒ Παμίσου και παραλιακή ζώνη Φοινικούντας

Δημοπρατούνται έργα για ΓΟΕΒ  Παμίσου και παραλιακή ζώνη Φοινικούντας

Οι διαγωνισμοί για τη δημοπράτηση δύο έργων στη Μεσσηνία ανακοινώθηκαν χθες. Ο ένας αφορά στη διαμόρφωση, τον ηλεκτροφωτισμό και την πλακόστρωση της παραλιακής ζώνης των δρόμων της αγοράς Φοινικούντας και της γειτονιάς «Παλαμηδίου» και ο δεύτερος την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση υποδομών του ΓΟΕΒ Παμίσου.

Φοινικούντα
Το πρώτο έργο προκηρύχθηκε από το Δήμο Πύλου- Νέστορος και χρηματοδοτείται από το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Πρόκειται για τη διαμόρφωση, τον ηλεκτροφωτισμό και την πλακόστρωση της παραλιακής ζώνης των δρόμων της αγοράς Φοινικούντας και της γειτονιάς «Παλαμηδίου», με προϋπολογισμό 257.600 ευρώ.

Η δημοπράτηση θα διεξαχθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου στις 6 Ιουνίου, με λήξη υποβολής των προσφορών στις 10.00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για το διαγωνισμό από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.Η προθεσμία ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου  έργου είναι 13 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΓΟΕΒ Παμίσου
Ο δεύτερος ανοικτός διαγωνισμός  ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση υποδομών του ΓΟΕΒ Παμίσου» με προϋπολογισμό 80.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν έως τη Δευτέρα 30 Μαΐου, στις 10.00 το πρωί, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6 Ιουνίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει ορισθεί σε 4 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ιδίων πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Β.Β.