Δήμος Τριφυλίας: Ακυρώθηκαν τέσσερις αποφάσεις για διαγωνισμούς

Δήμος Τριφυλίας: Ακυρώθηκαν τέσσερις  αποφάσεις για διαγωνισμούς

Γιάννης Μερκούρης: «Πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και να αποδοθούν. Είμαστε πρωταθλητές σε ακυρώσεις αποφάσεων»

Σε ακύρωση τεσσάρων (4) αποφάσεών της που αφορούσαν διαγωνιστικές διαδικασίες προχώρησε στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας, σε συμμόρφωση με αποφάσεις της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ύστερα από προσφυγές (σ.σ. κατά των αποφάσεων της Ο.Ε.).

Το γεγονός των αλλεπάλληλων ακυρώσεων αποφάσεων για διαγωνισμούς προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Μερκούρη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και να αποδοθούν. Είμαστε πρωταθλητές σε ακυρώσεις αποφάσεων…».

Συγκεκριμένα, ελήφθησαν αποφάσεις για ακύρωση εν μέρει των αριθ. 33/2022 & 50/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας, σε συμμόρφωση με την αριθ. 674/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης, για aκύρωση εν μέρει των αριθ. 31/2022 & 49/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας, σε συμμόρφωση με τις αριθ. 707/2022 & 708/2022 αποφάσεις του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Στην 99/2022 Α.Ο.Ε. αναγράφεται ότι η Ο.Ε. “αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Ακυρώνει την αριθ. 33/2022 (ΑΔΑ: 64ΩΖΩΗΕ-ΣΣ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το μέρος που γίνονται δεκτές οι προσφορές των εταιρειών «ΖΕΜΠΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» και «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και, κατά συνέπεια, ως προς το μέρος που φέρεται ως προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) ο οικονομικός φορέας «ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», σε συμμόρφωση με την αριθ. 674/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Β. Ακυρώνει την αριθ. 50/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΘΣΩΗΕ-ΕΘΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μόνο ως προς το μέρος που κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) στον οικονομικό φορέα «ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», σε συμμόρφωση με την αριθ. 674/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Γ. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, ΔΕ Γαργαλιάνων 2021-2023», για την ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.», με οικονομική προσφορά 21.965,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Δ. Να κληθεί ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος, όπως υποβάλλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρο 3.2 της αριθ. 16856/23-12-2021 Διακήρυξης), από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης – πρόσκλησης από τον κ. δήμαρχο προς αυτούς, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της αριθ. 16856/23-12-2021 διακήρυξης…”.

Στην 100/2022 Α.Ο.Ε. αναγράφεται ότι η Ο.Ε. “αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Ακυρώνει την αριθ. 31/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΗΤΩΗΕ-70Α) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το μέρος που έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών «ΖΕΜΠΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» και «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και, κατά συνέπεια, ως προς το μέρος που φέρεται ως προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), ο οικονομικός φορέας «ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», σε συμμόρφωση με τις αριθ. 707/2022 & 708/2022 αποφάσεις του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Β. Ακυρώνει την αριθ. 49/2022 (ΑΔΑ: 69ΜΨΩΗΕ-1ΒΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μόνο ως προς το μέρος που κατακυρώνεται η προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) στον οικονομικό φορέα «ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», σε συμμόρφωση με τις αριθ. 707/2022 & 708/2022 αποφάσεις του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Γ. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, ΔΕ Φιλιατρών 2021-2023», για την ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.», με οικονομική προσφορά 27.450,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Δ. Να κληθεί ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος, όπως υποβάλλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρο 3.2 της αριθ. 16858/23-12-2021 Διακήρυξης), από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης – πρόσκλησης από τον κ. δήμαρχο προς αυτούς, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της αριθ. 16858/23-12-2021 διακήρυξης…».

Ο Γιάννης Μερκούρης και στις δύο αποφάσεις τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Το κακό με τις ακυρώσεις αποφάσεων από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει ξεφύγει των ορίων, με αποτέλεσμα να εκτιθέμεθα όλοι. Μην προσπερνάμε το θέμα αβασάνιστα και επιφανειακά. Πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και να αποδοθούν. Είμαστε πρωταθλητές σε ακυρώσεις αποφάσεων! Φυσικά, θα συμμορφωθώ με τη δικαστική απόφαση και θα ψηφίσω θετικά».

Του Ηλία Γιαννόπουλου