Εγγραφές σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας

Εγγραφές σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2022 – 2023, όπως ψηφίστηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ορίζονται ως εξής:

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίζεται η 10η/5/2022 και λήξης η 03η/6/2022. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://kalamata.ikinder.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ. αριθμ.41087(ΦΕΚ/4249/5-12-2017τευχ.Β΄) ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Ειδικότερα στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος  2022-2023, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών και νηπιακά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν για το σχολικό έτος 2022-2023 στους Δημοτικούς Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας θα είναι ως εξής:

α) για τα βρεφικά τμήματα από 18 μηνών έως  2,5 ετών (παιδιά με έτος γέννησης από Απρίλιο 2020 έως και Μάρτιο του 2021) και β) για τα νηπιακά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), παιδιά με έτος γέννησης το 2019 μέχρι και Μάρτιο 2020.

Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Ηλεκτρονική αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού υπογεγραμμένη.          

β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου). (Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, καθώς και επίσημο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω).

γ) Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια (μη τυχόν προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσης παρ. 3, συνεπάγεται απόρριψη των αιτήσεων).

δ) Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι:                

-Στον Δημόσιο τομέα, Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας

-Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη και ένσημα/ ή εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού (σε περίπτωση πρόσφατης αναγγελίας πρόσληψης επιβεβαίωση εργασίας με προσκόμιση ενσήμων εντός τριμήνου)

-Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους: Αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.

ε) Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος) φορολογικού έτους 2021 και των δύο γονέων.

Το συνολικό εισόδημα αποτυπώνεται στο πεδίο Δ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος (για τη συμπλήρωση του εισοδήματος αθροίζονται τα συνολικά εισοδήματα και των δύο συζύγων).

Επειδή το εισόδημα αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης, είναι επιθυμητή η τακτοποίηση των φορολογικών δηλώσεων έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής.

ζ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους γονείς.

η) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) του οικονομικού έτους 2021. Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του προσώπου που τους φιλοξενεί, στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται (ή λογαριασμός ΔΕΚΟ).

θ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων εγγραφής.

ι) Υπεύθυνη Δήλωση για το ύψος του δηλωθέντος οικογενειακού  εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος στις ΔΟΥ.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, ή σχετική αίτηση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Τα τροφεία θα καταβάλλονται στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα  στην Εθνική τράπεζα στην οποία ο Δήμος τηρεί λογαριασμό ή στο Ταμείο του Δήμου, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.            

Τα τροφεία καταβάλλονται κανονικά και ανεξαρτήτως παρουσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από το μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί δε λειτουργούν.

Τα τροφεία καθορίζονται στο ποσό των 50 ευρώ για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001 ευρώ και άνω.

Μειωμένα τροφεία καταβάλλουν:

A. Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 – 40.000 ευρώ μείωση 50%, ήτοι 25 ευρώ για κάθε νήπιο.

B. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000 ευρώ μείωση 50%,ήτοι 25 ευρώ για κάθε νήπιο.

Γ.  Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 – 40.000,00 ευρώ μείωση 30%, ήτοι 35 ευρώ για κάθε νήπιο.

Απαλλάσσονται των τροφείων:

α) Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ

β) Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής)

γ) Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς

δ) Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών

ε) Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης

στ) Οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ (και δεν είναι δικαιούχοι voucher από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε).

Οι μη δικαιούχοι voucher υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδεικτικού συμμετοχής στη διαδικασία εγγραφής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., έστω και απορριπτικού.

Η λειτουργία των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών διαρκεί πέντε ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

-Οι Σταθμοί δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 5η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

-Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και του πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού εθνικού τοπικού γεγονότος.

-Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.00 π.μ. και λήγει στις 4:00 μ.μ.   

-Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

-Η Επιτροπή επιλογής συντάσσει πίνακες επιλογής βάσει μορίων οι οποίοι αναρτώνται στο site του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τους οποίους και  υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών. Οι  παραπάνω προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης αναπροσαρμόζονται μετά την προσκόμιση voucher από τις ωφελούμενες  μητέρες.

Οι μητέρες ή κηδεμόνες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ (όταν εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.) υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά αίτηση (εφόσον δικαιούνται) μέσω eetaa.gr για τη διασφάλιση της εγγραφής του τέκνου τους.