Επιδοτήσεις σε μεταποίηση και τουρισμό έως και 60% σε Δυτική Μάνη και Καλαμάτα

Επιδοτήσεις σε μεταποίηση και τουρισμό έως και 60% σε Δυτική Μάνη και Καλαμάτα

Μέσα στο Μάιο αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ψηφίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και διαρκεί ακόμα η σύνταξη των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.), όπως π.χ. εκείνη του καθεστώτος / υποπρογράμματος αγροτικής μεταποίησης με το οποίο, με πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα καθορίζονται οι επιλέξιμοι επενδυτικοί τομείς (λάδι, κρασί κ.τ.λ.) και άλλες προϋποθέσεις.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Στον τουρισμό ο νέος αναπτυξιακός νόμος αφιερώνει δύο καθεστώτα (υποπρογράμματα):

-Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

-Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο υπάγονται – είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια:

α) Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

β) Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

γ) Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

δ) Ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων και glamping,

ε) Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

στ) Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο ν. 4276/2014 (Α’ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια

ζ) Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα

αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια και αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 4276/2014

η) Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού

θ) Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στο ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του παρόντος

ι) Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:

α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα

iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων

γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του υπουργού Τουρισμού

και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων

ια) εγκαταστάσεων καταδυτικού τουρισμού.

ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
«Ειδικές επενδύσεις» με ανώτερη δυνατή επιδότηση 60% (στην Μεσσηνία) στους τομείς «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ» και «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» είναι αυτές που:

α. Ανήκουν στον τομέα της αγροδιατροφής

β. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

βα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας

ββ. παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές εντός τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα

βγ. νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και

βδ. από επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια:

βδα. υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,

βδβ. υλοποιούνται σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,

βδγ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
Στα καθεστώτα / υποπρογράμματα ενισχύσεων υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με πολλές όμως εξαιρέσεις.

Δεν είναι δυνατόν εδώ να αναπτυχθούν όλες οι υπαγόμενες – επιλέξιμες επενδύσεις. Επομένως, αναφερόμαστε στις πιο «δημοφιλείς».

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος επιδοτεί ακόμα, μεταξύ πολλών άλλων:

1. Στον τομέα των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων:

-Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics) και

– Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης. Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας σαράντα (40) τουλάχιστον θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτηρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων.

2. Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία

3. Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας, τις Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.

4. Στον τομέα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, τις Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και τις Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟ – ΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ…
Διαβάζει κανείς μέχρι 60% επιδότηση παραδείγματος χάριν και επειδή… «συμφέρει», του… «μένει» μόνο το 60%!

Όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η επιδότηση ξεκινάει από πιο χαμηλά και μόνο σε μερικές συγκεκριμένες «ειδικές επενδύσεις» φθάνει και στο 60%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, για να είναι πιο κατανοητή η αμέσως παραπάνω πρόταση – σημείωση.

Έστω μια επένδυση στον Τουρισμό, ύψους προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Εάν ο τόπος επένδυσης είναι π.χ. μια ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ας πούμε η Μάνη, τότε πρόκειται για «ειδική κατηγορία ενίσχυσης», που σημαίνει ότι η ενίσχυση – επιδότηση είναι η ανώτερη προβλεπόμενη, δηλαδή 60% επί του προϋπολογισμού. Άρα η επιδότηση θα είναι: 1.000.000 ευρώ επί 60% ίσον 600.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στον ισχύοντα ακόμα αναπτυξιακό νόμο ορεινές περιοχές Μεσσηνίας είναι η Δυτική Μάνη και η Καλαμάτα… Είναι θέμα χαρακτηρισμού, για όσους έχουν απορίες…

Εάν, όμως, η επένδυση δεν εμπίπτει στις «ειδικές κατηγορίες επενδύσεων (περιοχή Ορεινή ή Παραμεθόρια ή Νησιωτική ή πρόκειται για διατηρητέο κτίριο), τότε δεν ισχύουν τα παραπάνω.

Δηλαδή, για επένδυση στον τουρισμό χωρίς να αποτελεί «ειδική κατηγορία επένδυσης» (περιοχή Ορεινή ή Παραμεθόρια ή Νησιωτική ή διατηρητέο κτίριο), επιλέξιμες είναι οι κτηριακές δαπάνες και οι δαπάνες υποδομών και περιβάλλοντος χώρου σε ποσοστό 60%.

Ο γενικός αυτός συντελεστής είναι 45%, σε επενδύσεις τουρισμού όμως ανέρχεται σε 60%, σε επενδύσεις logistics σε 70% και σε επενδύσεις επί διατηρητέων κτιρίων σε 80%. Πάνω από αυτό το ποσοστό οι δαπάνες είναι μη επιλέξιμες προς επιδότηση.

Πέραν, λοιπόν, των κτηριακών δαπανών (τουρισμός) που είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 60%, οι υπόλοιπες είναι συνολικά επιλέξιμες. Τώρα, επί των επιλέξιμων κτηριακών δαπανών, πάντα στις «μη ειδικές επενδύσεις» και για τις «πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις» χορηγείται μόνο το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (60% επί 80% = 48%).

Έτσι, σε μια τουριστική επένδυση σε «μη ειδική περιοχή», μέσω του αναπτυξιακού νόμου, το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται περίπου στο 52%.

Να σημειωθεί ότι στο παράδειγμα έχουν γίνει… οικονομίες χώρου και ανάπτυξης και «στρογγυλέματα» για να είναι όσο γίνεται πιο κατανοητό, αλλά και ενημερωτικό.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος