Μελέτη για το νοτιο-ανατολικό προμαχώνα του Κάστρου Κορώνης

Μελέτη για το νοτιο-ανατολικό προμαχώνα του Κάστρου Κορώνης

Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει εκπονηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσήνιας η μελέτη για τη συνολική αποκατάσταση του νοτιο-ανατολικού κυκλικού προμαχώνα του Κάστρου Κορώνης, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Στην απόφαση της υπουργού Λίνας Μενδώνη σημειώνονται συγκεκριμένα τα εξής: 

“1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση εργασιών του έργου «Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης- τεύχη δημοπράτησης για το έργο της συνολικής αποκατάστασης του ΝΑ κυκλικού προμαχώνα του  Κάστρου Κορώνης», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα εξής: Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης – τεύχη δημοπράτησης για το έργο της συνολικής αποκατάστασης του ΝΑ κυκλικού προμαχώνα του Κάστρου Κορώνης

Η οικονομοτεχνική μελέτη θα περιλαμβάνει τα παρακάτω τεύχη:  Συγκεντρωτικό προϋπολογισμό μελέτης.  Προϋπολογισμό μελέτης. Συνοπτική προμέτρηση. Αναλυτικές προμετρήσεις. Τιμολόγιο μελέτης. Ανάλυση τιμών – Τιμές Εφαρμογής. Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.). Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). Σχέδιο Διακήρυξης. Σχέδιο Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τεχνικές προδιαγραφές.

3. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. […].

Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη την 30ή Ιουνίου 2022″.