Νέες ακυρώσεις διαγωνισμών στο Δήμο Τριφυλίας

Νέες ακυρώσεις διαγωνισμών στο Δήμο Τριφυλίας

Νέες ακυρώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Τριφυλίας, ύστερα από αντίστοιχες αποφάσεις της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, είναι, μεταξύ άλλων, θέματα στην ημερήσια διάταξη της 20ής τακτικής, μικτής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης στην οποία συγκαλείται για την Τρίτη, στη 1.00 μετά το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή.

Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής: 1) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Βενετσανάκου Βασιλείου του Ιωάννη σχετικά με την αποζημίωσή του για τη θραύση κρυστάλλου που προκλήθηκε στο ΙΧ αυτοκίνητό του, από υπαιτιότητα του Δήμου Τριφυλίας

2) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016

3) Ακύρωση της αριθ. 28/2022 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας, σε συμμόρφωση με την αριθ. 596/2022 απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

4) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Ανάπλαση Παραλιακής Μαραθόπολης»

5) Ακύρωση εν μέρει των αριθ. 8/2022 & 45/2022 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας, σε συμμόρφωση με την αριθ. 673/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

6) Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου, της ΔΕΥΑΤ, της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ και του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας 2022- 2023».

Του Ηλία Γιαννόπουλου