Πλατεία Γαργαλιάνων: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ανάπλασης

Πλατεία Γαργαλιάνων: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ανάπλασης

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ανάπλασης κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων ύστερα από απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και τη σχετική απόφαση έλαβε την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Στην απόφαση της Ο.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΗΗΝΩΗΕ-ΚΧΤ, αναγράφεται ότι ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, είπε μεταξύ άλλων: “Mας υποβλήθηκε και το από 4/5/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο ζητείται η ακύρωση της αριθ. 28/2022 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής και κατά συνέπεια, η ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα κάτωθι: Θέμα: Ακύρωση του Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων». Ο Δήμος Τριφυλίας προκήρυξε τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων» με την υπ’ αρ. πρωτ. 1725/15-02-2022 διακήρυξη και καθόρισε του όρους αυτούς με την υπ’ αρ. 28/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ όσο και στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό 187009. Κατά του διαγωνισμού κατατέθηκε Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό κατάθεσης 295/25.02.2022 από την εταιρεία Λεωνίδας Σιώρης & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία με πράξη της ΑΕΠΠ εκδικάστηκε στις 04/04/2022.

Η υπ’ αρ. 596/22 απόφαση της ΑΕΠΠ αναφέρει ότι δέχεται εν μέρει την Προδικαστική Προσφυγή αλλά στις περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση μιας ή περισσοτέρων διατάξεων μιας διακήρυξης πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολο της (ΣΤΕ 1135/2010,ΕΑ 1089/2009).

Προτείνεται: Η συμμόρφωση με το περιεχόμενο της απόφασης της ΑΕΠΠ 592/22 και η ακύρωση της υπ’ αρ.28/22 απόφασης Ο.Ε. με την οποία είχαν εγκριθεί οι όροι του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 187009”.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: “Δεδομένου και του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, βάσει του οποίου οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις επί προδικαστικών προσφυγών, θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε την ανάκληση της αριθ. 28/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής”.

Ο Γιάννης Μερκούρης τόνισε: “Θα ψηφίσω αναγκαστικά τη ματαίωση του διαγωνισμού συμμορφούμενος στην απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Αναρωτιέμαι όμως, ειλικρινά καλοπροαίρετα, γιατί συμβαίνουν αυτά; Από πού εκπορεύονται αυτές οι διακηρύξεις και τι εξυπηρετούν; Είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρητες; Αυτά τα φαινόμενα είναι πρωτόγνωρα για το Δήμο και θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν. Αφήστε τις υπηρεσίες να εργαστούν όπως το υπηρεσιακό τους καθήκον τους ορίζει”.

Από την πλευρά της, η Μαρία Πανουσιοπούλου τοποθετήθηκε ως κάτωθι: “Η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι πολύ προσεκτική ως προς τους όρους των Διακηρύξεων που έρχονται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα «φωτογραφικών» Διακηρύξεων. Η θέση μου αλλά και η θέση της παράταξής μου αναπτύχθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δ. Τριφυλίας, έτους 2022. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση της τοπικής κοινωνίας των Γαργαλιάνων, η οποία αρνείται να δεχτεί το συγκεκριμένο έργο, πρέπει να γίνει αναστολή κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά το έργο αυτό, έως ότου συζητηθούν όλες οι προσφυγές που έχουν υποβληθεί για το εν λόγω έργο κι εκδοθεί απόφαση επί αυτών”. Τελικά, η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα ότι:

“Α. Ακυρώνει την αριθ. 1725/15-02-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010053164) Διακήρυξη, την αριθ. 28/2022 (ΑΔΑ ΨΥ5ΤΩΗΕ-7Χ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και συνεπώς και τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων», σε συμμόρφωση με την αριθ. 596/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο από 4/5/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος θα προβεί σε εκ νέου καθορισμό των όρων δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων».

Β. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων που αφορούσαν την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6463.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2022. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 94/2022”.

Του Ηλία Γιαννόπουλου