Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ της χθες ήρχισαν αι εργασίαι της διακοσμήσεως της αιθούσης της Λαϊκής Σχολής  υπό κυριών και δεσποινίδων σήμερον δε θα γίνη η τοποθέτησις των κληρωθησομένων εκθεμάτων της αγοράς, τα εργόχειρα και λοιπά είδη της οποίας προσεφέρθησαν υπό κυριών και δεσποινίδων της πόλεώς μας.

Η επιτυχία της αγοράς αν κρίνη κανείς εκ των διατεθέντων λαχνών και της παρατηρουμένης προθεσμίας του κοινού είναι εξησφαλισμένη προκειμένου μάλιστα περί ενισχύσεως του τα όσον ευεργετικώς δρώντος συλλόγου.

  • ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗΣΑΝ οι Αθ. Ρομελιωτάκης, Νικ. Γεωργακόπουλος, Βασ. Καλαμαράς και Ευστρ. Πλακονούρης επί παραβάσει του περί φορολογίας των Αμβύκων Νόμου.

– Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας Μεταξάς λαβών γνώσιν του ψηφίσματος του Παμμεσσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου δια του οποίου διατυπούτο αξίωσις δια την εκτέλεσιν των αντιπλημμυρικών έργων Οιχαλίας εγνώρισε χθες εις το Γεωργικόν Επιμελητήριον ότι διετάχθη ο εργολάβος της εκτελέσεως των έργων όπως συμπεριλάβη εις τα εκτελεστέα έργα και τα εν Οιχαλία εκτελεσθησόμενα αντιπλημμυρικά έργα.