Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ τον περίβολον του παρά την πλατείαν των ασκήσεων γυμναστηρίου θα ενεργηθούν σήμερον σχολικοί αγώνες μεταξύ των μαθητών των ενταύθα σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως και ιδιαιτέρως των δύο Γυμνασίων και του Πρακτικού Λυκείου. 

ΔIA την καλήν οργάνωσιν των αγώνων έχει καταβληθή φιλότιμος προσπάθεια, ώστε να προβλέπεται ότι θα στεφθούν υπό επιτυχίας. Των αγώνων θα προηγηθούν γυμναστικαί επιδείξεις εκτελούμεναι υπό των μαθητών του Πρακτικού Λυκείου και των ελληνικών σχολείων αρρένων και θηλών.

Η έναρξις των αγώνων θα γίνη περί ώραν 5ην απογευματινήν, εκλήθησαν δε όπως παραστούν αι Αρχαί της πόλεως. Θα παραστούν επίσης αι σχολικαί επιτροπαί, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ως και πλήθος άλλου κόσμου.

-ΠΡΟΧΘΕΣ περί την μεσημβρίαν ο Ιωάννης Δ. Αθανασάκης, ετών οκτώ, παίζων μετ’ άλλων ομηλίκων του εις την πλατείαν των κρεοπωλείων συνεπλάκη δι’ ασήμαντον αφορμήν μετά του Ηλία Αν. Γεωργανά ετών 14. Κατά την συμπλοκήν ο πρώτος ετραυματίσθη παρά του δευτέρου εις τον αριστερόν βραχίονα υποστάς κάταγμα αυτού εκ σφοδράς πτώσεως. Ο δράστης συλληφθείς παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.