Στον Αναπτυξιακό και Πλυντήρια και Σιδερωτήρια και Γήπεδα 5Χ5 και Χώροι Στάθμευσης και Studios κ.τ.λ.

Στον Αναπτυξιακό και Πλυντήρια και Σιδερωτήρια  και Γήπεδα 5Χ5 και Χώροι Στάθμευσης και Studios κ.τ.λ.

Η πληροφορία τρέχει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Όμως, όση ζημία δημιουργούσε στο παρελθόν η έλλειψη πληροφόρησης, δημιουργεί σήμερα ο «ξερολισμός» πολλών «επαγγελματιών», η «μέσες άκρες» ανειδίκευτη ενημέρωση κάποιων «μέσων μαζικής ενημέρωσης» και η ύπαρξη πια «χιλιάδων» πληροφοριοδοτών κάθε είδους (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, sites «έγκυρης πληροφόρησης» κ.τ.λ.).

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι «επενδυτές» που ρωτούν «όπου βρουν» (το… «φούφουτο»;) και λαμβάνουν μια απάντηση «ό,τι να ’ναι»… Έτσι και για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, που αρχίζει «να τρέχει» εντός ολίγου. Η πρώτη ερώτηση είναι «ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο επιδότησης»…

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Παράρτημα Α΄ «Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια».

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ
Συγκεκριμένα, στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας.

ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ
Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων (υπο – προγράμματα) του νέου Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικά σχέδια:

Α. Με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 651/2014:

α) Στον τομέα του χάλυβα, β) στον τομέα των συνθετικών ινών, γ) στον τομέα του άνθρακα, δ) στον τομέα της ναυπηγίας, ε) στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας ( με παρακάτω επιφύλαξη/εξαίρεση), στ) στον τομέα μεταφορών (και της συναφούς υποδομής)

Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008»:

-02- Δασοκομία και Υλοτομία

-05- Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

-06- Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

-09.1- Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και

-09.90.11- Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα

-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ

-41- Κατασκευές κτηρίων

-42- Έργα πολιτικού μηχανικού

-43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

-45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

-46- Χονδρικό εμπόριο (με παρακάτω επιφύλαξη / εξαίρεση)

-47- Λιανικό εμπόριο

-49- Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (με παρακάτω επιφύλαξη/ εξαίρεση)

-55- Καταλύματα (με παρακάτω επιφύλαξη/ εξαίρεση)

-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

-64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία

-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (με παρακάτω επιφύλαξη / εξαίρεση)

-69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών (με παρακάτω επιφύλαξη / εξαίρεση)

-73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες

-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

-78- Δραστηριότητες απασχόλησης

-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους

-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

-84- Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

-85- Εκπαίδευση

-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού (με παρακάτω επιφύλαξη / εξαίρεση)

-87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού (με παρακάτω επιφύλαξη / εξαίρεση)

-88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

-90- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες (με παρακάτω επιφύλαξη / εξαίρεση)

-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (με παρακάτω επιφύλαξη / εξαίρεση)

-94- Δραστηριότητες οργανώσεων

-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

-96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (με παρακάτω επιφύλαξη / εξαίρεση)

-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν στην παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση

-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ)

•91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών)

•91.02 (Δραστηριότητες μουσείων)

•Στον ΤΟΜΕΑ παραγωγής, διανομής και υποδομών ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

α) μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW

β) μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ

γ) υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)

δ) παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ε) ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

στ) παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, καθώς και μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δε βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης

•Στον ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ενισχύονται οι κλάδοι:

α) 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)]

β) 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων)

γ) 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)]

δ) 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης].

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας σαράντα (40) τουλάχιστον θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτηρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, ε) 52.21.26.01 (Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων), για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές

•Στον ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

α) Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

β) εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

γ) επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

δ) ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων και glamping

ε) ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

στ) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια

ζ) εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια και αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014

η) εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού

θ) ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του παρόντος

ι) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ, εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων

ια) εγκαταστάσεων καταδυτικού τουρισμού

•Στον ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ενισχύονται τα

επενδυτικά σχέδια για:

α) τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125)

και β) επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. Ομοίως, ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας – ΚΑΔ 87.30.11.01.

•Στον ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ενισχύονται οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:

α) 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.

και β) 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

• Στον ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ομοίως, κατ’ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του ΚΑΔ 46.46 – Χονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια»

•Στον ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ.:

α) 96.01.19.02: Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων

και β) 96.01.13.01: Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων

•Στον ΤΟΜΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων

•Στον ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια του Κ.Α.Δ. 68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων, μόνο για τα καθεστώτα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» και «Επιχειρηματικότητα 360ο»

•Στον ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια του

Κ.Α.Δ. 71.20 για επιχειρήσεις τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία».

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος