«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Μαΐου 1916: Μεγαλοπρεπής εορτασμός της εορτής του Βασιλέως μας

«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Μαΐου 1916: Μεγαλοπρεπής εορτασμός της εορτής του Βασιλέως μας

Ζήτω ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος!
Είναι η βοή η αντηχούσα από άκρον εις άκρον του Ελληνισμού.

Είναι η κραυγή δια της οποίας ο ελληνικός λαός διαδηλοί την θερμήν του αγάπην προς τον δαφνοστεφή στρατηλάτην του, εις του οποίου τα ανάκτορα κατέφθασαν χθες αι χαιρετιστήριοι περιστεραί της ελληνικής ψυχής.

Αι καρδίαι φωτίζονται υπό της αναμνήσεως της αίγλης της αποθεώσεως εν τω μέσω της οποίας ανέτειλεν ο αστήρ του ελληνισμού – ο ελευθερωτής Κωνσταντίνος, ο οποίος χθες ήγε την ονομαστικήν εορτήν του. Οι υπόδουλοι δε ελληνικοί πληθυσμοί αναπέμπουν τους λιβανωτούς των ευχών των προς τον Ύψιστον, όπως δώση μακροημέρευσιν εις τον Διάδοχον των Παλαιολόγων και σκορπίση εις αυτούς τα μύρα της ελευθερίας.

Μαζί με τας ευχάς του Ελληνισμού ήνωσε χθες και τας ιδικάς του ο λαός της πόλεώς μας, όστις σύσσωμος σχεδόν είχε μεταβή εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν, ίνα παραστή κατά την δοξολογίαν.

Το εωθινόν
Την πρωίαν άπασαν η πόλις μας αφυπνίσθη από τους ήχους των σαλπίγγων και της μουσικής, αι οποίαι ανήγγελον το επίσημον της ημέρας. Εις τα παράθυρα ξεπροβάλλουν αγναί σιλουέτται – μόλις εκ του ύπνου αποσκιρτήσασαι, δια να ενωτισθούν τους ενθουσιώδεις τόνους τους οποίους ανέμελπον αι σάλπιγγες.

Το θέαμα δε το οποίον παρουσίαζεν η πόλις μας ήτο εκτάκτως λαμπρόν. Την πρωίαν επίσης ηρεμίαν συνετάραξαν και οι χαρμόσυνοι ήχοι των κωδώνων, οι οποίοι εκάλουν τους πιστούς δια να ευχαριστήσουν τον Ύψιστον, όστις ηυδόκησεν όπως το ελληνικόν έθνος αποκτήση Βασιλέα αντάξιον του τελευταίως επί των επάλξεων της Κων/πόλεως πεσόντος.

Η παράταξις
Περί την 8ην πρωινήν ώραν η πλατεία του Μητροπολιτικού Ναού κατεκλύσθη από πλήθος κόσμου. Περί την ώραν ταύτην αφίχθησαν αμφότερα τα συντάγματα μετά των αξιωματικών των, οίτινες έφερον στολήν εκστρατείας με επί κεφαλής την κατερρακωμένην σημαίαν του 9ου Πεζικού Συντάγματος.

Επίσης, συνεκεντρώθησαν άπαντα τα σχολεία αρρένων και θηλέων, το Γυμνάσιον, το Αρσάκειον και τα σωματεία μετά των Σημαιών των.

Η παράταξις του στρατού άρχεται από της θύρας του Μητροπολιτικού Ναού και καταλήγει εις την κάτω πλατείαν. Το γενικόν πρόσταγμα είχεν ανατεθή εις τον συνταγματάρχην Πετρ. Στρατάκον.

Η προσέλευσις των επισήμων
Περί την 8 1/2 άρχεται η προσέλευσις των επισήμων. Προσέρχεται ο Δήμαρχος Μαυρομιχάλης, ο πρόεδρος Δαζέας μετά του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Νομαρχών διευθυντής Μακαρώνας, ο μέραρχος Ζούκης, καθώς και ο επιτελάρχης Γαργαλίδης και ο υπασπιστής Μίνης, ο μέραρχος της αναπληρωματικής Μεραρχίας συνταγματάρχης Αθ. Ζέρβας, ο φρούραρχος Σ. Καπετανάκης, ο αρχίατρος Σαμπάτης, ο πρόεδρος των Πρωτοδικών Νικητόπουλος, ο εισαγγελεύς Γαρέζος, ο πρωτοδίκης Βασιλείου, ο διευθυντής της Αστυνομίας Γεωργιάδης, ο γενικός επιθεωρητής της Μέσης Εκπαιδεύσεως Χατζηιωάννου, ο πρόξενος της Γαλλίας Κεκ, των Ηνωμένων Πολιτειών Καραπατέας και της Γερμανίας Εδ. Τζαν, ο γυμνασιάρχης Ζολινδάκης, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Μεντζελόπουλος, ο Τελώνης μετά του Λιμενάρχου, ο ταμίας Στράγγας, ο διευθυντής της Εθνικής Τραπέζης Καραπάνος, το προεδρείον του Εμπορικού Συλλόγου, ο επιθεωρητής της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Παπαντωνίου, άπαντες οι ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί της Μεραρχίας εν θερινή στολή και σημείω υπηρεσίας, καθώς και τα συμβούλια των διαφόρων σωματείων και συντεχνιών μετά των σημαιών των.

Η δοξολογία
Την 9ην ακριβώς ώραν άρχεται η δοξολογία χοροστατούντος του Σου Επισκόπου Μελετίου, την οποίαν παρακολουθεί μετ’ άκρας συγκινήσεως το εκκλησιαζόμενον πλήθος.

Μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών ψάλλεται το πολυχρόνιον, ο στρατός παρουσιάζει όπλα υπό τους ήχους της μουσικής και των σαλπίγγων και υπό τας ζωηράς ζητωγκραυγάς του πλήθους του ευρισκομένου εντός του ναού.

Περί την 9.20 έληξεν η δοξολογία και ήρχισαν η αποχώρησις των επισήμων και του πλήθους εκ του ναού.

Η αναχώρησις του στρατού
Μετά την λήξιν της δοξολογίας εδόθη το παράγγελμα της εκκινήσεως των συνταγμάτων υπό του Στρατάκου. Προηγείται η ένδοξος σημαία του 9ου Πεζικού Συντάγματος, η διέλευσις της οποίας προκαλεί ρίγη ιεράς συγκινήσεως, έπεται δε ο εκπαιδευτικός ουλαμός των εφέδρων. Τα συντάγματα διελθόντα δια των δύο πλατειών της οδού Αριστομένους και οδού Ταϋγέτου κατηυθύνησαν προς τους στρατώνας των.

Εις την Νομαρχίαν
Μετά την δοξολογίαν άπαντες οι επίσημοι μετέβησαν εις το Νομαρχιακόν κατάστημα, το οποίον είχε διακοσμηθή δια σημαιών. Τούτου εδεξιώθη ο διευθυντής της Νομαρχίας Μακαρώνας. Εδόθησαν δε εις τους επισκέπτας διάφορα αναψυκτικά.

Την εσπέραν
Την εσπέραν άπαντα τα δημόσια καταστήματα και το Δημαρχείον εφωταγωγήθησαν, εν γένει δε η πόλις ήτο λουσμένη εις τα φώτα.

Ούτω εωρτάσθη η ονομαστική εορτή του Βασιλέως μς, ήτις θ’ αφήση ζωηράς αναμνήσεις δια την μεγαλοπρέπειαν και επισημότητα μεθ’ ων διεξήχθη.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ (Του ανταποκριτού μας): Η διεξαγωγή της βασιλικής εορτής επανηγυρίσθη ενταύθα μετά πάσης μεγαλοπρεπείας και ενθουσιασμού, ανταξίου του εορτάζοντος Βασιλέως και της λατρείας του λαού Του προς Αυτόν. Ολόκληρος ο λαός της πρωτευούσης έσπευσε να ενώση τας ευχάς του προς τον Ύψιστον, δεόμενος υπέρ της μακροημερεύσεως του Βασιλέως και σύμπασα η πόλις ευρέθη επί ποδός δια να μεταβή εις την ωραίαν τελετήν και πανήγυριν και να ζητωκραυγάση υπέρ του δαφνοστεφούς Βασιλέως της. Και ήτο το θέαμα μεγαλοπρεπές και συγκινητικόν και δύναταί τις να είπη μοναδικόν έφετος, ότε η Βασιλική εορτή επανηγυρίζετο επί παρουσία του Βασιλέως, τον οποίον πέρυσι κατέτρωγεν η οδυνηρά νόσος ήτις εβύθισεν εις πένθος την Ελληνικήν ψυχήν.

Η ανατολή της ημέρας
Την ανατολήν της μεγάλης ημέρας ανήγγειλαν συνεχείς κανονιοβολισμοί ριπτόμενοι εκ του λόφου των Νυμφών, οίτινες εξύπνησαν την κοιμωμένην Αττικήν φύσιν και εκάλεσαν τον λαόν της πρωτευούσης εις τον πανηγυρισμόν της Βασιλικής επετείου. Συγχρόνως διμοιρίαι σαλπιγκτών εκκινήσασαι εκ διαφόρων σημειών της πόλεως διήλθον τας κεντρικωτέρας οδούς ανακρούουσαι το εωθινόν.

Είναι ήδη 8.00 π.μ. και ο συνωστισμός εις την οδόν Σταδίου εις την πλατείαν του Συντάγματος εις την οδόν Αρμού και εις την πλατείαν του Μητροπολιτικού ναού είναι αφάνταστος.

Αγωνία και συγκίνησις
Ολόκληρος η πόλις είναι σημαιοστόλιστος. Η πλατεία του Συντάγματος και η οδός Σταδίου παρουσιάζουν μεγαλοπρεπές θέαμα. Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά καταστήματα είναι σημαιοστόλιστα. Οι εξώσται των γύρω οικιών βρίθουσι κόσμον και ιδίως κυριών αίτινες με την ποικιλίαν των αμφιέσεων αποτελούσιν εν τω συνόλω αξιοπαρατήρητον θέαμα.

Η ώρα παρέρχεται και μαζί με την πύκνωσιν του κόσμου πυκνούται και η αγωνία και η συγκίνησις του λαού, αναμένοντος την Βασιλικήν πομπήν.

Άφιξις των επισήμων
Συντελεσθείσης της στρατιωτικής παρατάξεως διεκόπη η κυκλοφορία δια μέσου των οδών και μετ’ ολίγων άρχεται η προσέλευσις των επισήμων, ερχομένων εφ’ αμαξών και αυτοκινήτων εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν. Καταφθάνει ολόκληρον το Υπουργικόν Συμβούλιον εν σώματι και μη προπορευομένου του Σκουλούδη. Έπονται δε οι Υπουργοί Ράλλης, Κουντουριώτης, Γούναρης, Χατζάκος, Μιχελιδάκης και Γιαννακίτσας. Ολόκληρον το προεδρεύον της Βουλής, οι πρεσβευταί των ξένων κρατών μετά του στρατιωτικού αυτών ακολούθων, ο αρχηγός του Α΄ Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Καλλάρης, τα μέλη του Αρείου Πάγου, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, οι πρόξενοι των Μεγάλων Δυνάμεων, πλείστοι βουλευταί, οι γενικοί γραμματείς και τμημάρχαι του Υπουργείων, άπαντες οι αξιωματικοί της Φρουράς Αθηνών, ο φρούραρχος Αθηνών Μιχαλόπουλος μετά του υποφρουράρχου κ. Καλκανδή, ο αρχηγός της χωροφυλακής Παύλος Ραζέλος και άπαντες οι εν γένει οι πολιτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι Διοικηταί της Εθνικής Τραπέζης Ζαΐμης και Ζωγράφος και οι υποδιοικηταί Μάξιμος και Δροσόπουλος.

Άπαντες οι επίσημοι λαμβάνουσι τας καθωρισμένας εν τω ναώ θέσεις των.

Άφιξις του Βασιλέως
Περί την 10 π.μ. ήχοι σαλπίγγων και εμβατήρια των στρατιωτικών μουσικών αναγγέλλουν την έξοδον των Βασιλέων εκ των Ανακτόρων. Ρίγη ενθουσιασμού και συγκινήσεις διατρέχουν τα συγκεντρωμένα πλήθη και ένας αλαλαγμός ζητωκραυγών σείει την ανθρωπίνην εκείνην μάζαν, αλαλαγμός χαιρετιστήριος προς τον ερχόμενον Βασιλέα.

Της Βασιλικής πομπής προηγείται η Α.Μ. ο Βασιλεύς μετά των Α.Μ. της Βασιλίσσης και Α.Υ πριγκηπίσσης Ειρήνης επιβαινόντων επί τεθρίππου αμάξης. Έπεται δε η άμαξα της Α.Β. Υ. του Διαδόχου μετά των Α.Υ. των πριγκήπων Ελένης, Αλεξάνδρου και Παύλου.

Η Βασιλική πομπή εν τω μέσω της τιμητικής φρουράς των ιππέων και της λοιπής συνοδείας προβαίνει βραδέως προς τον Μητροπολιτικόν Ναόν. Ο βασιλεύς φέρων μεγάλην στολήν στρατηγού χαιρετά στρατιωτικώς τα μαινόμενα εξ ενθουσιασμού πλήθη των υπηκόων Του, έχων παρά το πλευρόν Του την Α.Μ. την Βασίλισσαν Σοφίαν.

Είναι θαλερώτατος και γελαστός, πλήρης ζωής και σφρίγους.

Ο λαός επί τη θέα Αυτού μαίνεται εξ Ενθουσιασμού.

-Ζήτω ο Βασιλεύς!

-Ζήτω ο Νικητής!

-Να μας ζήσης!

Και η θύελλα αυτή των ζητωκραυγών γίνεται εντονωτέρα και ισχυροτέρα και ο κόσμος φρενητιά επί τη θέα των Βασιλέων του, επί τη θέα του Διαδόχου και της λοιπής Βασιλικής οικογενείας.

Η Βασιλική πομπή προχωρεί βραδέως προς την Μητρόπολιν αποθεουμένη διαρκώς, ζητωκραυγαζομένη διαρκώς, ραινομένη δι’ ανθέων. Ένα «ζήτω» αντηχεί εις την ατμόσφαιραν, εξερχόμενον από την ψυχήν του λαού ο οποίος χαιρετίζει τον Βασιλέα του.

Εν τω μέσω τοιαύτης αποθεώσεως η Βασιλική πομπή φθάνεις εις την Μητρόπολιν εις τα προπύλαια της οποίας υποδέχονται τους βασιλείς το Υπουργικόν Συμβούλιον και ο Μητροπολίτης Θεόκλητος μετά των λοιπών αρχιερέων, ενώ τα πλήθη τα προ του λαού μαίνονται εξ ενθουσιασμού κραυγάζοντα διαρκώς.

-Ζήτω ο Βασιληάς μας!

-Ζήτω ο Κωνσταντίνος μας!

Η δοξολογία
Οι βασιλείς οδηγούνται εντός του ναού και αμέσως άρχεται η δοξολογία ψαλείσα εν μέσω θρησκευτικής και ιεράς κατανύξεως. Το εσωτερικόν του ναού χαρμοσύνως διακεκοσμημένον παρουσιάζει μοναδικόν θέαμα. Ολόκληρος ο ναός είναι κατάμεστος κόσμου.

Μετά το πέρας της δοξολογίας άρχεται ψαλλόμενον το Πολυχρόνιον. Πάντες καταλαμβάνονται υπό συγκινήσεως. Και όταν το πολυχρόνιον ετελείωσεν οι θόλοι του ναού εσίσθησαν από θύελλαν ζωητωκραυγών και ο κόσμος εν δακρύεις απηύθυνε ευχάς προς τον Θεόν υπέρ της υγείας του Βασιλέως του.

Αμέσως μετά ταύτα οι Βασιλείς αποπεμπόμενοι υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εξήλθον του ναού και κατηυθύνθησαν εις τα Ανάκτορα δια των αυτών οδών, εν τω μέσω των αυτών ζητωκραυγών και του αυτού ενθουσιασμού του λαού, όστις ανέμενε την έξοδον Αυτών εκ του Ναού.