«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Οκτωβρίου 1919: Ο δήμαρχος Καλαμών εκηρύχθη έκπτωτος του αξιώματός του

«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Οκτωβρίου 1919: Ο δήμαρχος Καλαμών εκηρύχθη έκπτωτος του αξιώματός του

Η εφημερίδα μας, η οποία μόνη χθες ανήγγειλε τας κρατούσας σκέψεις της διοικητικής αρχής περί μεταβολής εις την διοίκησιν του Δήμου και βεβαιώσασα ότι εντός της χθες θα ελαμβάνοντο οριστικαί αποφάσεις, ευρίσκετο εν απολύτω τάξει και ακριβή γνώσει των πραμάτων και των ενεργειών της αρμοδίας αρχής.

Χθες το μεσονύκτιον ο Υπουργός των Εσωτερικών Ρακτιβάν, απαντών εις σχετικήν αναφοράν του Νομάρχου, τηλεγραφικώς, εγνώρισεν αυτώ ότι εκήρυξεν έκπτωτον του αξιώματός του τον δημοτικόν σύμβουλον Γεώργιον Δικαιάκον, συνεπεία δε τοιαύτης αποφάσεως είναι η έκπτωσις του Δικαιάκου και από του αξιώματος του Δημάρχου το οποίον κατείχε μετά την παραίτησιν του κ. Μαυρομιχάλη.

Ο Νομάρχης θέλει κοινοποιήση σήμερον προς τον Δικαιάκον την τοιαύτην απόφασιν του Υπουργείου, εντός της ημέρας δε θέλει καλέση τον αμέσως μετά τον κ. Δαζέαν – όστις ως δημοτικός σύμβουλος έχει λάβει τον μεγαλύτερον αριθμόν ψήφων – πλειοψηφούντα δημοτικόν σύμβουλον κ. Π. Σάλμαν δικηγόρον, εις ον θέλει αναθέσει τα δημαρχιακά καθήκοντα.

Το τηλεγράφημα του Ρακτιβάν ως αιτιολογικόν της απολύσεως του Δικαιάκου, φέρει ότι παρεπέμφθη εις το Στρατοδικείον επί κακουργήματι.

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
-Ποίος ο διάδοχός του
-Συνέντευξις μετά του Νομάρχου
«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Οκτωβρίου 1919
Την 10ην πρωινήν της χθες ο Νομάρχης εκάλεσε το πλειοψηφούν μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής Π. Σάλμαν προς ον ανεκοίνωσε την απόλυσιν του Δημάρχου και την απόφασιν περί αναθέσεως εις αυτόν των δημαρχιακών καθηκόντων. Ο κ. Σάλμας εν αρχή προέβαλεν αντιρρήσεις επικαλεσθείς το επάγγελμά του και τας εκ τούτου ασχολίας, αλλά προ της επιμονής του Νομάρχου απεδέχθη το δημαρχιακόν αξίωμα.

Ο κ. Σάλμας αναλαμβάνων την δημαρχίαν θα παραιτηθή του δικηγορικού επαγγέλματος.

Η περί απολύσεως απόφασις δεν εκοινοποιήθη χθες εις τον Δικαιάκον, πάντως όμως θα λάβη επισήμως γνώσιν αυτής εντός 2-3 ημερών ούτως ώστε εντός της τρέχουσας εβδομάδος να καταστή δυνατόν και παραλάβη ο κ. Σάλμας.

Ποία η κατηγορία
Ως και χθες εγράφομεν, ως αιτιολογικήν της απολύσεως του Δικαιάκου φέρεται εν τω τηλεγραφήματι του Υπουργού των Εσωτερικών το ότι παρεπέμφθη εις το Στρατοδικείον επί κακουργήματι.

Ο κ. Δικαιάκος παρεπέμφθη δι’ αποφάσεως του Στρατιωτικού Διοικητού Αττικοβοιωτίας μετά 35 άλλων Καλαμίων, Τριφυλίων, Ολυμπίων, Πυργίων, Τριπολιτών, Αθηναίων, εν οις ο υποναύαρχος Γούδας και ο πλωτάρχης Κουρμούλης, όπως δικασθή επί εσχάτη προδοσία. Η ημέρα της δίκης δεν ωρίσθη εισέτι.

Πρόσκλησις Προέδρου
Δια την 11 π.μ. της σήμερον ο Νομάρχης εκάλεσε τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξάκην όπως συνεννοηθή μετ’ αυτού επί διαφόρων ζητημάτων αφορώντων τον Δήμον.

Ανακοινώσεις Νομάρχου
Τον Νομάρχην συνηντήσαμεν το απόγευμα, εις ερώτησίν μας δε σχετικήν προς την επελθούσαν μεταβολήν, μας εδήλωσε τα εξής: «Βεβαιωθήτε ότι θα δοκιμάσω την ωραιοτέραν χαράν εάν αντιληφθώ μίαν αρμονικήν συνεργασία του νέου Δημάρχου μετά του Δημοτικού του Συμβουλίου. Δεν θέλω να μάθω τι έγινεν εις το παρελθόν. Εκείνο που με ενδιαφέρει και το οποίον θα συστήσω όπου πρέπει, είναι ειλικρινής εργασία και πλήρης συνεννόησις ίνα δυνηθή ο Δήμος και προκόψη εκπληρών τας υποχρεώσεις του, εξωραΐζων την πόλιν, παρέχων εις πάντα την καλυτέραν ιδέαν περί της σταδιοδρομίας της οποίας επιβάλλεται να είναι μετά την λήξιν του Ευρωπαϊκού Πολέμου. Τώρα πλέον οι χρηματικοί πόροι του Δήμου ηυξήθησαν και αδράνεια δεν επιτρέπεται».

Το Δημοτικόν Συμβούλιον
Θα συνεννοηθώ μετά του προέδρου, εξηκολούθησεν ο Νομάρχης, προς ορισμόν ημέρας συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα παραστώ κατ’ αυτήν και θα καταστήσω γνωστάς τας σκέψεις και αποφάσεις μου προς τους συμβούλους, καλών πάντας εις συνεργασίαν προς εξυπηρέτησιν των δημοτικών συμφερόντων, εκ των οποίων κατά μέγα μέρος η πρόοδος της πόλεως εξαρτάται.

Η πρόοδος αυτής είναι εις τας χείρας των αν δεν εννοούν να προσέρχονται εις τας συνεδριάσεις και να αποφασίζουν επί των ζητημάτων του Δήμου, τότε δεν δύνανται βέβαια να παραμείνουν και αδωσίλογοι απέναντι των συμπολιτών των οίτινες εις αυτούς και τον Δήμαρχον ενεπιστεύθησαν την πρόοδον των Καλαμών.

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΡΧΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Οκτωβρίου 1919
Την διεύθυνσιν των δημοτικών πραγμάτων αναλαμβάνει ήδη ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμών Παναγιώτης Σάλμας δικηγόρος. Επιστήμων έγκριτος με θέλησιν ισχυράν, ξένος τελείως προς τας πολιτικά διαμάχας και επί πλέον τέλειος γνώστης μέχρι και των ελαχίστων λεπτομερειών όλης της διοικητικής μηχανής και της οικονομικής καταστάσεως του Δήμου, παρέχει απόλυτον την βεβαιότητα ότι θα ωθήση προς τα εμπρός την διοικητικήν μηχανήν του Δήμου Καλαμών. Βεβαίως η ισχυρά θέλησις και το ερευνητικόν και μελετηρόν πνεύμα του νέου Δημοτικού Άρχοντος θα συναντήσει εν τη εκδηλουμένη ενεργητικότητι πολλάς δυσχερείας και προ παντός οικονομικάς τας οποίας αι έκτακτοι περιστάσεις εδημιούργησαν. Και δια τούτο έχομεν την γνώμην ότι την προσοχήν του νέου Δημάρχου πρέπει αμέσως να προκαλέσουν τα ζητήματα εκείνα τα οποία συνδέονται πρωτίστως με την υγιεινήν κατάστασιν και με την εμφάνισιν της πόλεως Καλαμών ως πόλεως εμπορικής, βιομηχανικής και μεγάλης κοινωνικής προόδου.

Η αυστηρά και πλήρης καθαριότης είναι ένα από τα πρώτιστα ζητήματα. Πρέπει να απαλλαγή η πόλις όλων εκείνων των βρωμερών εστιών, αίτινες και από υγιεινής και θεαματικής απόψεως παρέχουν την αλγεινοτέραν εντύπωσιν. Η επισκευή των οδών και παρόδων, η περίφραξις των διαφόρων γηπέδων, η οπωσδήποτε τακτοποίησις των σφαγείων από των οποίων διοχετεύεται εις την πόλιν μας και εις τα κυριώτερα αυτής μέρη το αηδέστερον των θεαμάτων, είναι ζητήματα των οποίων η διόρθωσις επιβάλλεται αμέσως και τώρα μάλιστα, οπόταν αναγγέλλεται η εμφάνισις διαφόρων επιδημικών νόσων.

Η τακτοποίησις πάσης υφισταμένης διαφοράς μετά των Ηλεκτρικών Εταιρειών είναι ζήτημα το οποίον πρέπει να λυθή δια να απαλλαγή ο Δήμος των διαρκών προστριβών και να αποκτήση πραγματικήν ηλεκτρικήν συγκοινωνίαν και ηλεκτροφωτισμόν. Έτερον ζήτημα το οποίον επίσης πρέπει να προκαλέση την άμεσον προσοχήν του Δημάρχου είναι η απαλλαγή των πεζοδρομίων από παντός πράγματος και να παύσουν ταύτα να αποτελούν παραρτήματα των διαφόρων καταστημάτων και πρατηρίων. Αι ενέργειαι αύται προβάλλουσιν αμέσως. Είναι δε ευτύχημα ότι ο νέος Δήμαρχος εις πάσαν ανακαινιστικήν του ενέργειαν θα έχη ως συναρωγόν αυτήν ταύτην την ανωτέραν Διοικητικήν Αρχήν. Τούτο είναι πολύτιμος συμβολή εγγυωμένη ριζικήν μεταβολήν των δημοτικών ημών πραγμάτων προς νέας οδούς προόδου και πολιτισμού αξίας των απαιτήσεων του παρόντος και του μέλλοντος μιας των εμπορικωτάτων πόλεων της Ελλάδος.

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΤΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
-Αι χθεσιναί συνεννοήσεις
«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Οκτωβρίου 1919
Δεν εκοινοποιήθη χθες εις τον Π. Σάλμαν ο διορισμός του ως δημάρχου λόγω του ότι η σημερινή ημέρα είναι Τρίτη, απεφασίσθη δε όπως κοινοποιηθή αυτώ αύριον και αναλάβη αυθημερόν τα δημαρχιακά καθήκοντα. Ευθύς αμέσως θα σταλούν προσκλήσεις προς τους συμβούλους καλουμένους εις τακτικήν συνεδρίασιν, καθ’ ην ως πληροφορούμεθα θα παραστούν πάντες ανεξαιρέτως.

Χθες την πρωίαν ο κ. Σάλμας επεσκέφθη τον Νομάρχην συζητήσας μετ’ αυτού επί των δημοτικών πραγμάτων και της οικονομικής καταστάσεως του Δήμου. Ο Νομάρχης ανεκοίνωσε προς τον κ. Σάλμαν ότι τας σκέψεις του γενικώς θα εκθέση εις την πρώτην συνεδρίασιν του Δημοτικού Συμβουλίου δηλώσας επιπροσθέτως ότι η δημοτική αρχή θα τον εύρη πρόθυμον εις ενίσχυσιν κάθε προσπαθείας τεινούσης εις βελτίωσιν των δημοτικών εν γένει πραγμάτων και εξωραϊσμόν της πόλεως υπέρ της οποίας δέον να εκδηλωθή αμέριστον το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής.

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Οκτωβρίου 1919
Το Υπουργείον των Εσωτερικών απέστειλε χθες προς τον Νομάρχην την περί εκπτώσεως του Δικαιάκου απόφασίν του, στηριζομένην εις έγγραφον του Β. Επιτρόπου του Α΄ Διαρκούς Στρατοδικείου δι’ ου γίνεται γνωστή η παραπομπή του Δικαιάκου εις το ως άνω Στρατοδικείον, ίνα δικασθή μετά των Α. Παπούλια, Μ. Γούδα, Π. Ραζέλου και άλλων, επί εσχάτη προδοσία εκ συστάσεως και κατά συρροήν, πράξεων λαβουσών χώραν εν Καλάμαις, Νησίω, Κυπαρισσία, Πύργω και αλλαχού κατά το σχετικόν εγκλητήριον.

Συνεπεία τούτου ο Υπουργός κηρύσσει έκπτωτον τον κ. Δικαιάκον του αξιώματος του δημοτικού συμβούλου Καλαμών συμφώνως προς το άρθρον 126 του νόμου περί δήμων και κοινοτήτων, η τοιαύτη δε απόφασις αυτοδικαίως συνεπάγεται και την από του δημαρχιακού αξιώματος έκπτωσίν του.

Ο νέος δήμαρχος
Η ως άνω απόφασις εκοινοποιήθη προς τον Δικαιάκον ως και ο διορισμός προς τον Σάλμαν όστις σήμερον την 11ην π.μ. θέλει δώση τον εννομισμένον όρκον ενώπιον του Νομάρχου αναλαμβάνων ευθύς αμέσως τα δημαρχιακά καθήκοντα.

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
-Αι σκέψεις του περί του Δήμου
«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Οκτωβρίου 1919
Χθες την πρωίαν ο κ. Σάλμας, όστις εν τω μεταξύ είχε λάβει γνώσιν του διορισμού του ως δημάρχου Καλαμών, μετέβη εις την Νομαρχίαν και ενώπιον του Νομάρχου έδωσε τον εννομισμένον όρκον δεχθείς ακολούθως τα συγχαρητήρια των παρισταμένων. Την 11ην π.μ. ο νέος δήμαρχος κ. Σάλμας μετά του α΄ γραμματέως της Νομαρχίας Μπαϊρακτάρη μετέβη εις το δημαρχιακόν κατάστημα, ένθα ανέμενεν αυτόν ο κ. Δικαιάκος μεθ’ ολοκλήρου του προσωπικού της Δημαρχίας, παραδώσας αυτώ την υπηρεσίαν και εισαγαγών τον νέον δήμαρχον εις την οικονομικήν κατάστασιν του δήμου, ής άλλως τε ο κ. Σάλμας είναι τέλειος γνώστης καθόσον ολόκληρον τετραετίαν διετέλεσε μέλος της δημαρχιακής επιτροπής.

Η παράδοσις της υπηρεσίας του Δήμου εξηκολούθησε καθ’ όλην την χθεσινήν ημέραν.

Κατόπιν συνεννοήσεως μετά του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλήθη εις συνεδρίασιν το συμβούλιον δια την πρωίαν της προσεχούς Κυριακής. Μετά τον Νομάρχην θέλει λάβη τον λόγον ο δήμαρχος όστις θα προβή εις το συμβούλιον εις δηλώσεις σχετικάς με την οικονομικήν κατάστασιν του Δήμου και του τρόπου καθ’ ον δέον η δημοτική αρχή να εργασθή εν τα μέλλοντι.