Δήμος Καλαμάτας: Χρηματοδότηση για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

Δήμος Καλαμάτας: Χρηματοδότηση για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

Επιτυχής ήταν η έκβαση μιας ακόμη διεκδίκησης του Δήμου Καλαμάτας, καθώς με απόφαση του Πράσινου Ταμείου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στη δράση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.), εξασφαλίζοντας 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022».

Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους Δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Διαδικασία επιλογής και ένταξης

Κάθε πρόταση που υποβλήθηκε, αξιολογήθηκε άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης τα έργα εντάχθηκαν βάσει του προϋπολογισμού τους.

Η απόφαση ένταξης της πρότασης του δικαιούχου εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό της, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) σχετικά με την απόφαση ένταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφαίνεται επί των αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή τους.

Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον Οδηγό Διαχείρισης, καθώς και να προχωρήσει σε δημοσίευση της διακήρυξης (σε περίπτωση διαγωνισμού) ή της πρόσκλησης (σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), έως 31/10/2022.

Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία θα απεντάσσεται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.