Έγκριση ανάθεσης σύμβασης υπογειοποίησης καλωδίων στην Κυπαρισσία

Έγκριση ανάθεσης σύμβασης  υπογειοποίησης καλωδίων στην Κυπαρισσία

-Τρεις μήνες ύστερα από την έναρξη εργασιών υπογειοποίησης από τον ΔΕΔΔΗΕ

Εκτάκτως συνεδρίασε χθες το πρωί η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την «Έγκριση της σύναψης της σύμβασης “Υπογειοποίηση Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κυπαρισσίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας».

Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 9ΠΨΝΩΗΕ-ΘΩ9, αναγράφεται ότι ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, εισηγούμενος το θέμα είπε ότι «εισάγεται ως κατεπείγον, για την άμεση ολοκλήρωση του έργου της υπογειοποίησης, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου».

Τα μέλη, αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, αποφάσισαν ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και συζητητέου.

Ακολούθως, ο κ. Στριμπάκος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με το αριθ. 2594/18.05.2022 έγγραφό της, η εταιρεία με την επωνυμία: “∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ)” μας ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη του έργου της υπογειοποίησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Δ.Κ. Κυπαρισσίας, επί των οδών 25ης Μαρτίου – Καλαντζάκου – Χριστιανουπόλεως – Πονηροπούλου και Δημαρχείου.

Το έργο αυτό συνοπτικά περιλαμβάνει: – Κατασκευή υπόγειου δικτύου ΧΤ μήκους 7,4 km – Αποξήλωση εναέριου δικτύου ΧΤ μήκους 3,3 km – Εγκατάσταση εβδομήντα δύο (72) υπόγειων παροχών καταναλωτών – Αποξήλωση εβδομήντα δύο (72) εναέριων παροχών καταναλωτών – Διευθέτηση διακοσίων τριάντα εννέα (239) εναέριων παροχών καταναλωτών.

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 559.175,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 62.7325.01 του προϋπολογισμού του Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2022 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση για το έργο αυτό, ενώ υπάρχει και βεβαίωση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α. 244/6667/17-06-2022 (ΑΔΑ: 6Λ2ΥΩΗΕ=ΥΚΔ).

Κατόπιν και του από 22/6/2022 εισηγητικού εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση ανάθεσης της σύμβασης “Υπογειοποίηση Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ στο Ανοικτό κέντρο Εμπορίου”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, την έγκριση της Τεχνικής Μελέτης του εν λόγω έργου, τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, καθώς και να ορίσει την Επιτροπή που θα διενεργήσει τη διαπραγμάτευση.

Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Η διαδικασία της υπογειοποίησης του Δικτύου Διανομής στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2021, οκτώ ολόκληρους μήνες! Επιχειρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή να αποδοθούν ευθύνες στην αντιπολίτευση για δήθεν προσπάθειες καθυστέρησης υλοποίησης του έργου. Κατηγορίες που αποδείχτηκαν ανυπόστατες και αστήρικτες, αφού μέχρι και σήμερα η Δημοτική Αρχή δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει στη συμβασιοποίηση του έργου. Ψηφίζω υπέρ».

Τελικά η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα:

«1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης “Υπογειοποίηση Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ στο Ανοικτό κέντρο Εμπορίου”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν

2. Εγκρίνει την από 15/12/2021 οριστική μελέτη της ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 559.175,82 ευρώ

3. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση της σύμβασης “Υπογειοποίηση Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ στο Ανοικτό κέντρο Εμπορίου” (σ.σ. παρατίθεται στο κείμενο της απόφαση οι όροι) 4. Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 72/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2022».