Γωνιές ανακύκλωσης αποκτά ο Δήμος Καλαμάτας

Γωνιές ανακύκλωσης  αποκτά ο Δήμος Καλαμάτας

Σε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της διαχείρισης των αποβλήτων προχωρά η Καλαμάτα μέσα από τις Γωνιές Ανακύκλωσης που θα αποκτήσει. Πρόκειται για έργο πνοής που σχετίζεται άμεσα με την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, καθώς και την  προώθηση της ανακύκλωσης ως καθημερινή συνήθεια και πρακτική των πολιτών.

Ειδικότερα, στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας θα συζητηθεί το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας για τη «Δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης» με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμάτας, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.

Η παρούσα δράση αφορά στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων» με τίτλο «Πιλοτικό Πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης».

Οι γωνιές ανακύκλωσης είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί χώροι πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα, τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον οικείο OTA Α’ βαθμού. Στόχος του έργου είναι η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και η μείωση του όγκου των σκουπιδιών που φτάνουν στον τελικό αποδέκτη.