Μέχρι τέλος Οκτωβρίου η ανάπλαση της Υπαπαντής

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου  η ανάπλαση της Υπαπαντής

Μία ακόμη παράταση πρόκειται να δοθεί στην ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στον αύλειο χώρο της Υπαπαντής, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με αίτημα της ανάδοχης εταιρείας και ανάλογη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας στην εισήγησή της αναφέρει: “Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι από το φυσικό αντικείμενο του έργου: Έχουν εκτελεστεί εργασίες καθαιρέσεων στο νοτιοδυτικό και βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας. Έχει ανακατασκευαστεί η νότια σκάλα με τις υποδομές, και υλοποιείται η επένδυσή της. Έχει επενδυθεί το έμπροσθεν τμήμα της νότιας σκάλας με πλάκες μαρμάρου. Έχουν ανακατασκευαστεί τα όμορα τοιχία των παρτεριών της σκάλας (φάση σκυροδέτησης, επένδυση). Έχουν κατασκευαστεί τοιχία παρτεριών βορειοδυτικά της πλατείας (φάση σκυροδέτησης, χωρίς επένδυση).

Και υπολείπονται: Το υπόλοιπο τμήμα ανατολικά της πλατείας Υπαπαντής και επειδή: α) οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα οι βροχοπτώσεις που επικρατούσαν κατά τους μήνες Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος του 2022 [σε σύνολο τριάντα τριών (33) ημερών σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Καλαμάτας] στην περιοχή έχουν προκαλέσει δυσκολίες, με αποτέλεσμα τη μη λειτουργία του εργοταξίου κατά τις βροχερές μέρες. β) η υπολειτουργία των προμηθευτών, οι αυξήσεις κόστους των υλικών, με αποτέλεσμα την ανάλωση χρόνου από πλευράς αναδόχων στην έρευνα αγοράς υλικών με τα βέλτιστα τεχνικοοικονομικά στοιχεία, γεγονός που καθιστά ολοένα και δυσκολότερες τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών μέσα στα προσδιορισθέντα χρονοδιάγραμμα. γ) το νομικό πλαίσιο για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού και των κρουσμάτων με νόσηση του προσωπικού της επιβλέπουσας υπηρεσίας και του εργατοτεχνικού προσωπικού αναδόχου. δ) η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με: 1) την αντικατάσταση του μαρμάρου που προέβλεπε η μελέτη, προέλευσης Καπανδριτίου, λόγω του ότι το λατομείο εξόρυξης δε λειτουργεί, 2) υψόμετρα της μελέτης στο βορειοδυτικό τμήμα στα οποία ο μελετητής θα πρέπει να προσαρμόσει κάποιες αλλαγές, τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπ όψη και να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, δημιουργούν καθυστερήσεις στο έργο, ε) η πρόοδος των εργασιών τους προηγούμενους μήνες αλλά και τους επόμενους επηρεάζονται και προσαρμόζονται έτσι ώστε να υπάρχει διευκόλυνση στις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσια, εορτές) ειδικά στην είσοδο της εκκλησίας.

Τέλος, επειδή πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, ζητήθηκε η προέγκριση της εν λόγω παράτασης από τη Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος και η οποία με έγγραφό της γνωμοδότησε θετικά σχετικά με την αιτούμενη παράταση.

Εισηγούμεθα: τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας, ήτοι μέχρι 25/10/2022”.