Νέο πρόγραμμα: Ψηφιακός μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων -Επιδότηση μέχρι 90%

Νέο πρόγραμμα: Ψηφιακός μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων -Επιδότηση μέχρι 90%

Οι όροι και οι ρυθμίσεις της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 για την υλοποίηση επενδύσεων στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημοσιεύθηκαν ήδη στο ΦΕΚ Β’ 2798/6-6-2022 .

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

-Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

-Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

-Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά υποβολής θα καθοριστούν με τις αναλυτικές προσκλήσεις κάθε προγράμματος, που αναμένονται σύντομα.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι – «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»
ΣΚΟΠΟΣ του Προγράμματος Ι είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

•εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία

•αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

•ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου

•αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Ι θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ είναι επιχειρήσεις που:

•Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ

•Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής

•Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν από την 1η/1/2022

•Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ

•Κατά την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.

•Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία

•Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση

•Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

•Δε βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης, δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

•Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)

•Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης

•Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η αξία των επιταγών (vouchers) κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάση τις ΕΜΕ του 2021.

Έτσι, επιχειρήσεις με 0,01 έως και 5 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας – ΕΜΕ (1 ΕΜΕ = 300 ημέρες πλήρους απασχόλησης ή 2.080 ώρες απασχόλησης) μπορούν να αναμένουν μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη έως 1.000 ευρώ και ποσοστό επιδότησης 90%.

Από 5 έως 10 ΕΜΕ μέγιστη δαπάνη έως 1.800 ευρώ με 90%.

Από 10 έως 18 ΕΜΕ μέγιστη δαπάνη 4.000 ευρώ με 90%.

Από 18 έως 25 ΕΜΕ μέγιστη δαπάνη 6.000 ευρώ με 90%.

Από 25 έως 32 ΕΜΕ μέγιστη δαπάνη 10.000 ευρώ με 90%.

Από 32 έως 40 ΕΜΕ μέγιστη δαπάνη 12.000 ευρώ με 90%, κ.ο.κ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

•Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης:

-Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

-Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

-Μήνες Λειτουργίας

-Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

-Η έδρα της επιχείρησης σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

•Η σειρά ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης δεν επηρεάζει την αξιολόγηση

•Η βαθμολογική κατάταξη των επιχειρήσεων θα γίνει ανά κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω

•Κάθε κατηγορία επιχειρήσεων έχει διακριτό προϋπολογισμό.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΙ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΣΚΟΠΟΣ του Προγράμματος II είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ είναι επιχειρήσεις, όπως και στο παραπάνω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι («ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:

•Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων

•Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών: Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός, Τεχνικός Σχεδιασμός – Υλοποίηση του προϊόντος., Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κ.λπ.)

•Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών: Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις, Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας.

•Αφορούν σε Δαπάνες Προσωπικού (άνω του 40%), Υπηρεσίες Τρίτων (έως 50%), Πρόσθετα Γενικά Έξοδα (έως 15%) και Δαπάνες Οργάνων & Εξοπλισμού (έως 20%).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Τα έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 200.000 έως 2.000.000 ευρώ.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  IΙΙ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»
ΣΚΟΠΟΣ του Προγράμματος ΙΙΙ είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ θα είναι επιχειρήσεις που:

•Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ

•Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής

•Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 1/1/2022 και είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης

•Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.

•Κατά την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,0 έως 250,00 ΕΜΕ

•Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία

•Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική

•Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

•Δε βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

•Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης

•Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

•Δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

•Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)

•Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης

•Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

•Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία):

-Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένα επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

-Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.

-Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο

-Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό “ΠΑΥΣΗ”.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Για τους σκοπούς του Προγράμματος προβλέπονται έξι (6) διακριτές κατηγορίες ενεργειών, στις οποίες κατανέμεται ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος.

•Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS

•Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει

•Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

•Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS

•Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ

•Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος