«Πράσινος (Βιωματικός) Αγροτουρισμός» με επιδότηση 50%

«Πράσινος (Βιωματικός) Αγροτουρισμός» με επιδότηση 50%

«Τρέχει» η προκήρυξη του Υποέργου 3: «Πράσινος Αγροτουρισμός» της Δράσης: «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αιτήσεις και επενδυτικοί φάκελοι μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα κρίσιμα σημεία που πρέπει πρώτα πρώτα να προσέξει ο υποψήφιος επενδυτής, μεταξύ φυσικά και όλων των άλλων προϋποθέσεων που τίθενται από την προκήρυξη, είναι ότι:

•Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε αίτησης / επενδυτικού φακέλου δεν μπορεί να είναι κάτω από 500.000 ευρώ

•Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τεκμηριωμένα παρουσίαση (που στο τέλος ελέγχεται και για την υλοποίηση) βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού, στο οποίο να λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Στο πλάνο πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δράσεις: αα) Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας, ββ) Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες και γγ) Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών

εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης

στ) Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

ζ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων.

Ακόμα είναι επιλέξιμες οι παρακάτω δαπάνες:

1) για συμβουλευτικές υπηρεσίες

2) για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

3) για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες: 500.000,00 (κατώτατος προϋπολογισμός) και 7.500.000,00 ευρώ (ανώτατος προϋπολογισμός)

Μεγάλες: 500.000,00 ευρώ (κατώτατος προϋπολογισμός) και 12.500.000,00 ευρώ (ανώτατος προϋπολογισμός)

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες , διαμορφώνονται ως εξής:

Πελοπόννησος (πλην της Π.Ε. Αρκαδίας): 35% (μεγάλες) και 50% (μεσαίες και μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Π.Ε. Αρκαδίας: 40% (μεγάλες) και 50% (μεσαίες και μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου.

Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση:

α) Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:

αα) Επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.

ββ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

γγ) Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.

δδ) Επενδύσεις σε ΑΠΕ

εε) Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

στ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού.

Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δράσεις:

αα) Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας.

ββ) Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες

γγ) Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης.

Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, είναι:

α) Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν από την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1. Αφορά μόνο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει μία τουλάχιστον

διαχειριστική χρήση.

β) Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) >1%

γ) Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10

δ) Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος