Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΜΗΝΥΘΗΣΑΝ υπό της Αστυνομίας οι καφφεπώλαι Δημήτριος Μανιάτης, Γεώργιος Δημόπουλος, Νικόλαος Τζωρτζόπουλος και Γεώργιος Σκυλόγιαννης, διότι εις γενομένην δειγματοληψίαν του παρασκευαζομένου παρ’ αυτών καφέ και εξέτασιν τούτου υπό του εν Πάτραις χημικού εργαστηρίου, ευρέθη ούτος νοθευμένος.

-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Ασπροχώματος δια ψηφίσματός του υποδεικνύει την ανάγκην της ιδρύσεως εν τη κοινότητι αστυνομικού σταθμού, κατόπιν των κατά καιρούς λαβουσών εκεί χώραν ληστρικών και άλλων αξιοποίνων πράξεων.

-ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ, ότι η αστυνομία από τινός έχει αποσπάση εκεί φρουρούς εκ των ανδρών του δευτέρου τμήματος, εις το μέτρον δε τούτο οφείλεται και η από τινός αποτροπή και παύσις των εγκληματικών πράξεων εις την πολυδιάβατον δημοσίαν οδόν Καλαμών – Μεσσήνης και ιδιαίτατα εγγύς του Ασπροχώματος.

-ΕΝΤΟΣ της εβδομάδος περατούται η εργασία της καταδιώξεως των ακρίδων εν τω Νομώ, επειδή όμως η ακρίς καθίσταται επικινδυνωδεστέρα δια της αναπτύξεως των πτερύγων της, το γραφείον του νομογεωπόνου ανηνέχθη εις το υπουργείον Γεωργίας, ζητήσαν την αποστολήν των αναγκαιούντων φαρμάκων δια την εν καιρώ καταδίωξιν εμφανισθησομένης πτερωτής ακρίδος.