Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΟΙ επαίται ηυξήθησαν και επληθύνθησαν εις την πόλιν μας ως η άμμος της θαλάσσης. Περιφέρουν ανά την πόλιν την φρίκην των και είναι ενοχλητικοί, ενοχλητικώτατοι. Άσυλα υπάρχουν. Δεν θα ήτο δυνατόν όσοι δεν έχουν την επαιτείαν ως επικερδές επάγγελμα, όσοι δηλαδή δεν είναι αλήται να εγκλεισθούν μερίμνη της αστυνομίας εις άσυλα και ακόμη δεν θα είναι δυνατόν να λείψη αυτό το θέαμα των συνεχών ενοχλήσεων τας οποίας παρέχουν εις τους συμπολίτας; Ο διοικητής της Χωροφυλακής ας λάβη τα προσήκοντα μέτρα δια να λείψη μία πληγή.

-ΕΞΩΘΙ του εν Φιλιατροίς Ναού η «Παναγία» ανευρέθη εκτεθειμένον βρέφος άρρεν δύο μηνών περίπου, ονόματι Ιωάννης. Κατόπιν ενεργειών της Αστυνομίας απεκαλύφθη ότι τούτο εξετέθη υπό της Κωνσταντίνας θυγατρός Διον. Κατσούλη, η οποία και συνελήφθη.

-Η Παρασκευή χήρα Γ. Σταματοπούλου καταστάσα έγκυος εκ κλεψιγαμίας έλαβε φάρμακον δια του οποίου έτεκεν προώρως νεκρόν το έμβρυον, το οποίον εξέθηκεν έξωθι του υποθηκοφυλακείου Διαβολιτσίου. Η κακούργος μήτηρ συλληφθείσα υπό της Αστυνομίας παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.