Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Ανδρ. Δημόπουλος ευρών εν τη οδώ Καλαμών – Θουρίας κοιμώμενον τον Νικόλαον Παπακωνσταντίνου όστις ευρίσκετο εν ευθυμία αφήρεσεν εκ του θυλακίου του εν παλαιόν ωρολόγιον αξίας δραχμών 150 και δραχμάς 300 εις διάφορα χαρτονομίσματα. Ο δράστης συλληφθείς παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ χθες εκ Μεθώνης, ότι εις το εξ ενενήκοντα αιγοπροβάτων ποίμνιον του Παναγ. Παπαπαναγιώτη ενέσκηψεν νόσος. Η αστυνομία προς αποφυγήν μεταδόσεως της νόσου απεμόνωσε το προσβληθέν  ποίμνιον.

-ΑΓΝΩΣΤΟΙ εισελθόντες την παρελθούσαν νύκτα δι’ αναβάσεως  εκ του παραθύρου εις την εν Λυνισταίνη οικίαν του Αντ. Κορκολή αφήρεσαν εκ τινός κυβωτίου κατόπιν ρήξεως του κλείθρου δραχμάς 3.750 εις χαρτονομίσματα των 750 δραχμών. Οι δράσται δεν ανεκαλύφθησαν εισέτι υπό της αστυνομίας.

-Η διοίκησις χωροφυλακής απηύθυνε χθες έγγραφον εις την δημοτικήν αρχήν δια του οποίου αποδεικνύει ότι λόγω των συγκεντρώσεων του κόσμου κατά τας εσπερινάς ώρας παρίσταται ανάγκη όπως το κατάβρεγμα της οδού Βενιζέλου γίνεται από της 8ης εσπερινής ώρας.