«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Φεβρουαρίου 1919: Μέτρα αυστηρά δια την επιδημίαν γρίπης και μηνιγγίτιδας

«ΘΑΡΡΟΣ»  16 Φεβρουαρίου 1919: Μέτρα αυστηρά δια την επιδημίαν γρίπης και μηνιγγίτιδας

Η γρίππη κατά το τελευταίον δεκαήμερον εξηπλώθη αρκετά σοβαρώς και επικινδύνως εντός της πόλεως Καλαμών και με χαρακτήρα μάλλον κακοήθη. Η συνέχισις της αθλιεστάτης καιρικής καταστάσεως υποβοηθεί την εξάπλωσίν της ατυχώς. Αλλ’ εκτός της γρίππης, εκτός της πόλεως, εις την ύπαιθρον Μεσσηνίαν ανεφάνησαν σποραδικώς μεν, αλλά πάντοτε επιφόβως και κρούσματα εγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτιδος.

Αμφότερα ταύτα πρέπει να προκαλέσουν αμέριστον την προσοχήν των αρχών δια της λήψεως σοβαρών μέτρων και αποτελεσματικών αποφάσεων προς περιστολήν των κακών αυτών μέχρις ότου η καιρική μεταβολή αποτρέψη τους κινδύνους αυτούς.

Αλλά προς τα μέτρα των αρχών πρέπει να συνεπικουρήσωσι και τα μέτρα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ποίαι δε είναι αι υποχρεώσεις των ιδιωτών δια την άμυναν της υγείας μας εγράψαμεν πολλάκις από των στηλών αυτών και η ιατρική επιστήμη συνεβούλευσε.

Η δεκαήμερος διακοπή των μαθημάτων είναι ανάγκη να επεκταθή έτι περισσότερον.

Δια την αποφυγήν των συνωστισμών πρέπει επίσης να ληφθώσιν αποφάσεις απαγορευτικαί.

Απολυμάνσεις δι’ ασβέστου οικιών και προαυλίων εκ μέρους των ιδιωτών και των οδών εκ μέρους του Δήμου επίσης ενδεικνύονται ήδη περισσότερον πάσης άλλης εποχής.

Λαμβάνοντες τα μέτρα ταύτα ας είμεθα βέβαιοι, ότι απομακρύνομεν πάντα κίνδυνον προβολής και επεκτάσεως της νόσου, ενώ σταυρώνοντες τας χείρας και μοιρολατρούντες γινόμεθα αφ’ εαυτών οι καλλίτεροι αγωγοί των μικροβίων. Διότι φαίνεται ότι η απαισία αύτη νόσος, η μαστίζουσα την ανθρωπότητα ολόκληρον σήμερον, δεν έχει σκοπόν να ξεκολλήση εύκολα από τον γήινον πλανήτην, εφόσον ο χρόνος δεν την αναγκάση να χάση την ορμητικότητά της, και δια τούτο πρέπει πάντοτε να οπλιζώμεθα δι’ όλων των μέσων της αμύνης τα οποία διδάσκει η Ιατρική Επιστήμη.

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Φεβρουαρίου 1919
Ο Διευθυντής της Νομαρχίας Σκαρπέτης συνεννοήθη χθες μετά του σχολικού ιατρού κ. Μπουλούμπαση περί της ανάγκης ει μη της παρατάσεως των διακοπών των σχολείων της πόλεώς μας λόγω της γρίππης. Η παράτασις των διακοπών των μαθημάτων θα διαταχθή εντός της σήμερον, αν κριθή αναγκαίον.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Μέτρα της Νομαρχίας
«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Φεβρουαρίου 1919
Η Νομαρχία φροντίζουσα δια την τήρησιν της καθαριότητος της πόλεως, αναγκαίας σήμερον δια την προφύλαξιν από της εξαπλώσεως της γρίππης και των άλλων επιδημικών ασθενειών, παρήγγειλε εις τον Δήμαρχον όπως διαθέση εις την αστυνομίαν τα δημοτικά δίτροχα προς ενέργειαν της καθαριότητος των οδών υπό την εποπτείαν της Αστυνομίας.

Εκτός τούτου η Νομαρχία έθεσεν εις την διάθεσιν της Αστυνομίας πάσαν δαπάνην απαιτουμένην δι’ οιανδήποτε επιβαλλομένην απολύμανσιν, εκκαθάρισιν και κατασκευήν βόθρων και οχετών χάριν της καθαριότητος της πόλεως.

Τα ύποπτα κρούσματα
Η Νομαρχία παρήγγειλε δια της Αστυνομίας τους ιατρούς, όπως παν ύποπτον κρούσμα λοιμώδους ασθενείας, το οποίον ήθελον διακρίνει επισκεπτόμενοι τους ασθενείς, αναφέρωσι τούτο αμέσως εις την Αστυνομίαν δια την λήψιν των επιβαλλομένων μέτρων.
Επίσης κατά το τελευταίον δεκαήμερον του τρέχοντος μηνός Φεβρουαρίου απέθαναν εν τη πόλει μας 6 άτομα εκ γρίππης και των επιπλοκών της και 1 εκ μηνιγγίτιδος.

Κρούσματα μηνιγγίτιδος
Ο Αστυνομικός Σταθμάρχης Διαβολιτσίου τηλεγραφικώς ανήγγειλε προς τον Μοιραρχίαν, ότι εις την περιφέρειάν του ενεφανίσθη η μηνιγγίτης απειλούσα επικινδύνως εξάπλωσιν. Μέχρι σήμερον εσημειώθησαν εξ αυτής 7 κρούσματα.

ΤΑ ΔΙΑΚΟΠΕΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 27 Φεβρουαρίου 1919
Μέχρι της χθες ουδεμία σχετική ενέργεια εγένετο όσον αφορά στην επανάληψιν των διακοπέντων λόγω της γρίππης μαθημάτων των σχολείων της πόλεως των οποίων η προθεσμία λήγει με το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Καθ’ ας εν τούτοις έχομεν πληροφορίας δεν φαίνεται διατιθεμέναι αι ενταύθα αρχαί όπως παρατείνωσιν επί πλέον την διακοπήν των μαθημάτων, διότι η καιρική κατάστασις εβελτιώθη και διότι δεν παρουσιάσθησαν νέα γριππικά κρούσματα δικαιολογούντα την περαιτέρω εξακολούθησιν της διακοπής των μαθημάτων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ»
Δια την υγείαν
«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαρτίου 1919
Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Εις το «Θάρρος» ανέγνων, ότι η Αστυνομία μας έκτακτα λαμβάνει μέτρα δια την καθαριότητα της πόλεως αναλαβούσα αύτη υπό την άμεσον επίβλεψίν της ταύτην λόγω των επιδημικών νόσων. Αξία παντός επαίνου τυγχάνει η μέριμνα αύτη της Αστυνομίας, δια τούτο δε και ημείς υποβοηθούντες το έργον της τολμώμεν δια ταύτης μας να υποδείξωμεν μίαν εστίαν μολύσματος εις το κεντρικώτερον μέρος της πόλεως. Πρόκειται περί του ανοιχθέντος παρά το ουρητήριον του κηπαρίου της κάτω πλατείας βόθρου, ο οποίος υπερπληρωθείς ούρων απειλεί την υγείαν όλων των περιοίκων.

Δεν θα ήτο αναγκαίον, κε Διευθυντά, να διαταχθή, αν όχι άλλο τι, τουλάχιστον το σκέπασμα του βόθρου αυτού;

Καλάμιος

Η ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ ΕΞΑΠΛΟΥΤΑΙ
Αποστολή και ετέρων ορρών
«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Μαρτίου 1919
Κατά τας πληροφορίας της χθες η από ημερών εμφανισθείσα νόσος μηνιγγίτης, όχι μόνον δεν εξέλιπεν, αλλά και νέα σημειούνται κρούσματα και θάνατοι εκ ταύτης παρά τας καταβαλλομένας προς περιστολήν της νόσου προσπαθείας των αρχών.

Τα περισσότερα των κρουσμάτων της νόσου ταύτης εσημειώθησαν εν τη περιφερεία του τέως Δήμου Ανδανείας, σημειωθέντων εκεί εντός ημερών 17 κρουσμάτων, εξ ων τα 7 υπήρξαν θανατηφόρα. Η Νομαρχία εις τον Δήμον τούτον απέστειλε μέχρι της χθες 50 ορρούς.

Και εις την γείτονα πόλιν Μεσσήνην εσημειώθησαν κρούσματα τινά καθώς και εις Μεθώνη. Η Νομαρχία απέστειλεν εις έκαστον των μερών τούτων ανά 30 ορρούς.

Και εις την Κυπαρισσίαν ανηγγέλθη χθες ότι εσημειώθη εν μηνιγγιτικόν κρούσμα επί της θυγατρός του Δ. Καλογεροπούλου. Αι αρχαί παρηγγέλθησαν υπό της Νομαρχίας να λάβωσι πάντα τα επιβαλλόμενα μέτρα προς αποσόβησιν του κινδύνου της εξαπλώσεως της νόσου.

Αποστέλλονται και άλλοι ορροί
Το Υπουργείον των Εσωτερικών κατόπιν αιτήσεως της Νομαρχίας ετηλεγράφησε χθες ότι αποστέλλει 200 εισέτι αντιμηνιγγιτικούς ορρούς, δια τους προσβαλλομένους απόρους.

ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Μαρτίου 1919
Ανηγγέλθη χθες εις την Νομαρχίαν υπό του Προέδρου της Κοινότητος Φλεσσιάδος, ότι κρούσματα γρίππης βαρείας μορφής εσημειώθησαν εις το χωρίον Αληκόντι.

Η Νομαρχία κατόπιν τούτου τηλεγραφικώς παρήγγειλε τον Πρόεδρον της Κοινότητος και τον αστυνομικόν σταθμάρχην να λάβωσι τα κατάλληλα μέτρα προς περιστολήν της νόσου.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 19 Μαρτίου 1919
Ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει να καταβληθή δια την υγιεινήν των σχολείων. Αυστηρά και άμεμπτος καθαριότης μετά συχνών απολυμάνσεων των διδακτηρίων, πλήρης αερισμός τούτων και αναρτήσεις οδηγιών καταληπτών εντός των αιθουσών δια την τήρησιν των οποίων να εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των διδασκομένων. Η ατμόσφαιρα είναι πεπληρωμένη μικροβίων μολυσματικών νόσων και η κατ’ αυτών άμυνα πρέπει να είναι ισχυροτέρα, όπου κατ’ ανάγκην γίνονται αι συγκεντρώσεις και όπου το έδαφος προς ανάπτυξιν είναι πρόσφορον.

Η ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
Νέα κρούσματα
«ΘΑΡΡΟΣ» 27 Μαρτίου 1919
Παρά τας καταβαλλομένας προσπαθείας και τα λαμβανόμενα μέτρα η μηνιγγίτης εξακολουθεί το έργον της, σημειωθέντων και άλλων κρουσμάτων.

Κατά τας πληροφορίας μας εσημειώθησαν εν τη πόλει μας τρία κρούσματα εις δύο των ενταύθα ιδιωτικών κλινικών, 15 δε έτερα κρούσματα εις τας Κοινότητας, ήτοι 1 εν Ασλάναγα και 2 εις Αριοχώριον του τέως Δήμου Άριος, ανά 1 κρούσμα εις τα χωρία Κακόρευμα, Κόκκινον, Ίκλαινα, 5 εις Οσμάναγα, 4 εις Χανδρινού του τεώς Δήμου Πυλίων και 2 εις Λογγάν του Δήμου Αιπείας.

Πανταχού ζητείται η αποστολή αντιμηνιγγιτικού ορρού, επειδή όμως οι υπολειπόμενοι εν τη Νομαρχία 60 ορροί δεν είναι επαρκείς, ο Νομάρχης εζήτησε χθες παρά του Υπουργείου να τω αποσταλώσιν επειγόντως, όσον το δυνατόν, περισσότεροι ορροί δια την επάρκειαν.

Η ΓΡΙΠΠΗ ΕΙΣ ΕΝΤΑΣΙΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 28 Μαρτίου 1919
Κατά τηλεγραφήματα προς την Νομαρχίαν η γρίππη εις την περιφέρειαν της Ανδριτσαίνης εισήλθεν εσχάτως εις έντασιν, σημειωθέντων πολλών κρουσμάτων, εκ των οποίων τα πολλά αποβαίνουσι θανατηφόρα.

Μέτρα της Νομαρχίας
Κατόπιν τούτου η Νομαρχία διέταξε αμέσως χθες την διακοπήν των μαθημάτων όλων των σχολείων της Περιφερείας Ανδριτσαίνης.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 29 Μαρτίου 1919
Το Αλεξανδράκειον Νοσοκομείον δέχεται μηνιγγιτιώντας επί πληρωμή 5 δραχμών την ημέραν δι’ έξοδα αποκλειστικώς νοσηλείας. Δια να ευκολύνη δε τους ιατρούς της πόλεως δέχεται εις εισαγομένους να τους επισκέπτωνται οι ίδιοι ιατροί, οίτινες τους αποστέλλουν εις το Νοσοκομείον μέχρι της εντελούς νοσηλείας των και τούτο προς αποτροπήν του κινδύνου της εξαπλώσεως της νόσου και ίνα μη συμβαίνη ό,τι συνέβη χθες εις ένα μηνιγιτιώντα, όστις ευρέθη εγκαταλελειμμένος εις τους δρόμους και παρεδόθη υπό της Αστυνομίας εις το Νοσοκομείον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Αλεξανδρακείου

Η ΓΡΙΠΠΗ ΕΝ ΑΕΤΩ
«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Απριλίου 1919
Ο Αστυνομικός Σταθμάρχης Αετού ετηλεγράφησεν εις την Νομαρχίαν ότι εις την περιφέρειάν του σημειώθησαν 180 κρούσματα γρίππης, εν κρούσμα μηνιγγίτιδος και εν κρούσμα εξανθηματικού τύφου.

Δια το τελευταίον εγεννώνται αμφιβολίαι, δια τούτο δε εζήτησεν η Νομαρχία πληροφορίας παρά του Σταθμάρχου.