Διαλύεται η σύμβαση για ολοκλήρωση του έργου Άνω- Κάτω Βέργα

Διαλύεται η σύμβαση για ολοκλήρωση του έργου Άνω- Κάτω Βέργα

Την πρόταση διάλυσης της σύμβασης του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω- Κάτω Βέργας, τμήμα διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα)» καλείται να συζητήσει και να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας, στη συνεδρίασή της μεθαύριο.

Σύμφωνα με την εισήγηση, “το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020. Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε και εντάχθηκε με αρχικό προϋπολογισμό μελέτης 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ορίστηκε ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων το ποσό των 800.000 ευρώ, η υπέρβαση του οποίου αποτελούσε κριτήριο αποκλεισμού.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28/03/2019 και υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. 45709/7-10-2019 σύμβαση με προθεσμία περαίωσης την 07η-01-2020.

Με την υπ’ αριθμ. 9865/13- 3-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τελικά η πιο πάνω σύμβαση διαλύθηκε έπειτα από αίτηση του αναδόχου (και αφού είχε δοθεί οριακή προθεσμία), διότι:

1. Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αίτημα για παράταση και 2. Ο χρόνος που απέμενε μέχρι τη λήξη της οριακής προθεσμίας του έργου δεν επαρκούσε για την κατασκευή του έργου.

Στη συνέχεια υπογράφηκε σύμβαση με νέο ανάδοχο προϋπολογισμού 412.841,04 ευρώ και ημερομηνία περαίωσης 24-03-2021.

Μετά την υπ. αριθμ. 132248/11-5-2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε παράταση έως την 24-12-2021 με την υπ. αριθμ. 306/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 241295/30-7-2021 εγγράφου της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενημερώσαμε με το υπ’ αριθμ. 74415/13-8-2021 έγγραφό μας, ότι λόγω των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν στην αποτύπωση του πραγματικού ανάγλυφου του φυσικού εδάφους σε σχέση με την αρχική εκτίμηση μελέτης, οι εργασίες στο εν λόγω έργο έχουν σταματήσει.

Αυτό οδήγησε στη σύνταξη νέων σχεδίων οριζοντιογραφιών και μηκοτομών και δρομολογήθηκαν οι εγκρίσεις αντίστοιχων μελετών στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής του έργου.

Κατόπιν αποστείλαμε έγγραφο προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου με το οποίο ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός, που θα περιλαμβάνει αναγκαστικά συμπληρωματική σύμβαση με αυξημένες ποσότητες και νέο προϋπολογισμό αυξημένο κατ’ εκτίμηση τουλάχιστον 44% του αρχικού.

Κατόπιν αυτού διενεργήθηκε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 25.11.21 στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου και του δήμαρχου Καλαμάτας, όπου αφού συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο έργο, αποφασίστηκε ότι το έργο θα πρέπει να απενταχθεί.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου υποστηρίζεται ότι «…η αρχική εγκεκριμένη μελέτη χρήζει σοβαρών διορθώσεων και στη πραγματικότητα αποτελεί νέα μελέτη καθώς προβλέπει αλλαγή χάραξης, η οποία δε δικαιολογείται στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, διότι θέτει νέα δεδομένα τα οποία δεν ήταν γνωστά στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού».

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, «ο νέος προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με το δικαιούχο, διαμορφώνεται περίπου στο 1.150.000 ευρώ και επομένως ξεπερνά το όριο των 800.000 ευρώ που τέθηκε με την πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3.4. και αποτελούσε κριτήριο αποκλεισμού», καταλήγοντας ότι «το έργο δεν μπορεί να κατασκευαστεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμβασης και θα πρέπει να απενταχθεί»”.