Δήμος Καλαμάτας: Δημοπρασία νέων ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

Δήμος Καλαμάτας: Δημοπρασία νέων ανοικτών  χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

Η κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Καλαμάτας θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητα – οικόπεδα με σκοπό τη δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (επιβατικών οχημάτων). Κάθε δε προσφερόμενο οικόπεδο πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:

Α. Θέση

Τα ακίνητα – οικόπεδα θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα στις κάτωθι περιοχές:

1. Ράχη – Παλιό νοσοκομείο [στις ζώνες Ε και ΙΑ των αντικειμενικών αξιών και πιο συγκεκριμένα, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων εκατέρωθεν των οδών Αθηνών (μεταξύ Μπουλούκου και Αναξαγόρα) και Μανιακίου και διακοσίων πενήντα (250) μέτρων δυτικά της οδού Μπουλούκου].

2. Κεντρική Πλατεία – Ιστορικό Κέντρο (στις ζώνες Θ και Β των αντικειμενικών αξιών εξαιρούμενου του τμήματος βόρεια της Κεντρικής Αγοράς παράλληλα με τον ποταμό Νέδοντα).

3. Κέντρο [στις ζώνες Ζ και Γ των αντικειμενικών αξιών εξαιρούμενου του τμήματος εκατό (100) μέτρων ανατολικά της οδού Ακρίτα].

4. Παραλία (στις ζώνες ΣΤ και Α των αντικειμενικών αξιών).

Όλα τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να έχουν πρόσοψη και άμεση πρόσβαση στο δημοτικό οδικό δίκτυο, να είναι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και να επιτρέπεται η χρήση και η διαμόρφωσή τους.

Β. Έκταση

Το ελάχιστο εμβαδό του κάθε οικοπέδου πρέπει να είναι εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα [υπολογίζεται για πέντε θέσεις στάθμευσης με μέση επιφάνεια είκοσι (20) τετραγωνικά ανά θέση στάθμευσης συνυπολογιζομένων των απαραίτητων χώρων ελιγμών και κίνησης], όπως θα προκύπτει από το Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα που θα προσκομισθεί από τον ιδιοκτήτη.

Γ. Μορφολογία

Τα προσφερόμενα ακίνητα – οικόπεδα θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση που να επιτρέπεται η πρόσβαση επιβατικών οχημάτων. Συγκεκριμένα, το πλάτος του οδοστρώματος στην πρόσοψη των ακινήτων – οικοπέδων, καθώς και το μήκος της πρόσοψης αυτών, θα πρέπει να είναι επαρκές για τη δυνατότητα εισόδου – εξόδου των οχημάτων. Τα ακίνητα – οικόπεδα θα πρέπει να έχουν ενιαία και επίπεδη επιφάνεια, απαλλαγμένη από βλάστηση, πέτρες και άλλα υλικά.

Το σχήμα που θα έχει το κάθε ακίνητο – οικόπεδο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση της επιφάνειάς του, για τη δημιουργία μέγιστου αριθμού θέσεων στάθμευσης.

Στη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας μπορούν να λάβουν μέρος Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.