Μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών για το “Open Mall Κυπαρισσίας ”

Μελέτη του Πανεπιστημίου  Πατρών για το “Open Mall Κυπαρισσίας ”

«Οικονομική ανάπτυξη πόλεων: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου. Πρότυπο εφαρμογής Κυπαρισσία»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εργασία – μελέτη με θέμα “Οικονομική ανάπτυξη πόλεων: Ανοικτά κέντρα εμπορίου. Πρότυπο εφαρμογής Κυπαρισσία” που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας “Η Πρόοδος”.

Σχετικά σημειώνει ο Σύλλογος: «Η εργασία πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Σκοπός της είναι να διερευνηθεί η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε τοπικό επίπεδο, συλλογικά αλλά και ατομικά ανά μέλος του συλλόγου, ώστε το brand που θα δημιουργηθεί στην πόλη μετά την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Open Mall Kyparissias να μπορέσει να αξιοποιηθεί, προκειμένου να υπάρξει τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης και οικονομική ανάπτυξη στο σύνολο της πόλης.

Το πρόγραμμα των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Open Mall Kyparissias αφορά στην αστική αλλά και την ιδιωτική ανάπλαση των αστικών χώρων και των προσόψεων των καταστημάτων στην περιοχή παρέμβασης που έχει επιλεγεί, ώστε να αποκτηθεί μια ενιαία ταυτότητα, αναδεικνύοντας τα τοπικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, χρησιμοποιώντας συστήματα έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, φιλικές προς ΑΜΕΑ κ.ο.κ. Η έρευνα και συλλογή των στατιστικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου έλαβε χώρα από την 1η Ιουνίου έως 31η Αυγούστου του 2020 και με κριτήρια που τέθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα οποία δόθηκαν στους επιχειρηματίες που ζουν στην πόλη της Κυπαρισσίας, και συγκεκριμένα εντός της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου.

Στην εργασία αρχικά επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της μετάβασης από τα παραδοσιακά εμπορικά κέντρα στα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Ακολουθεί η ανάλυση παραδειγμάτων ανοικτών κέντρων εμπορίου τόσο από την Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Στη συνέχεια αναλύεται η μελέτη περίπτωσης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου της Κυπαρισσίας. Μέσα από τη μελέτη αναδεικνύεται η σημασία της δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών, προκειμένου οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να εκσυγχρονιστούν αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές μεθόδους, που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν επιχειρηματικά και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Το πρόγραμμα Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αναζωογόνησης του κέντρου της πόλης.

Η ελληνική εκδοχή του προγράμματος Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου ενισχύει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και αναδεικνύει τα εμπορικά κέντρα των πόλεων της Ελλάδας.

Η εφαρμογή του προγράμματος στην πόλη της Κυπαρισσίας αναμένεται ότι θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της εικόνας της περιοχής του κέντρου της πόλης. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνσή τους στην εφαρμογή τέτοιων δράσεων.

Επίσης, αναδεικνύεται η σημασία των ενημερωτικών εκδηλώσεων που πρέπει να λαμβάνουν χώρα προκειμένου να παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο κοινό.

Μέσα από την ενημέρωση θα αναδειχθεί η σημασία του να απολαμβάνει κανείς αρκετά από τα προνόμια μιας τέτοιας παρέμβασης (καλλωπισμό της περιοχής, αυξημένη επισκεψιμότητα κ.λπ.), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου.

Τέλος, η επιτυχής εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος θα αποτελέσει θεμελιώδη βάση για τη μελλοντική πολιτική του αστικού σχεδιασμού, για να σταματήσει η συνεχής μετακίνηση προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα και η ερήμωση και απαξίωση του κέντρου της πόλης της Κυπαρισσίας».

Εδώ όλη η μελέτη