Πλατεία Γαργαλιάνων: Νέα ακύρωση όρου του νέου διαγωνισμού

Πλατεία Γαργαλιάνων: Νέα ακύρωση όρου του νέου διαγωνισμού

Η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ακύρωσε πρόσθετο όρο που εισήγαγε αντιδήμαρχος

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έκανε ξανά δεκτή προσφυγή οικονομικού φορέα και στο νέο διαγωνισμό του Δήμου Τριφυλίας για την «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων» και ακύρωσε πρόσθετο όρο που εισήγαγε ο αντιδήμαρχος, Αντώνιος Βλάχος.

Συγκεκριμένα, ο οικονομικός φορέας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατέθεσε προδικαστική προσφυγή που στρεφόταν κατά της με ΑΔΑΜ 22PROC010654283 2022-05-31 διακήρυξης του Δήμου Τριφυλίας στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189572 και αντικείμενο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων».

Αίτημα της προσφυγής ήταν η ακύρωση της διακήρυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας, με αντικείμενο την εκτέλεση του ως άνω έργου, επί σκοπώ απάλειψης των πληττόμενων όρων της. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων, το οποίο η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. έκανε δεκτό και ανεστάλη η διαγωνιστική διαδικασία.

Στις 18 Ιουλίου συνήλθε το 2ο Κλιμάκιο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και εξέτασε την προσφυγή, ενώ στις 28 Ιουλίου εκδόθηκε η με αριθμό 1134/2022 απόφαση, σύμφωνα με την οποία: «Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. Ακυρώνει τον όρο 22.Δ της προσβαλλομένης, κατά το σκεπτικό. Ορίζει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου».

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, στις 27 Μαΐου 2022, ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση (σ.σ. Αριθ. Απόφασης: 114/2022) στο θέμα «Καθορισμός εκ νέου των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων”», που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 918ΩΩΗΕ-6ΨΒ, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει.

Αντιδράσεις στη συνεδρίαση προκάλεσε και πρόσθετος όρος που εισήγαγε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος, λέγοντας: «Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο ανάδοχος θα είναι σε θέση να υλοποιήσει άμεσα το έργο της ανάπλασης της πλατείας Γαργαλιάνων, χωρίς κωλυσιεργίες, προτείνω να εγγραφεί στη Διακήρυξη, ως πρόσθετος όρος, ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ιδιόκτητα ή μισθωμένα τα παρακάτω μηχανήματα έργου: ένα περιστρεφόμενο μηχάνημα με τσάπα, έναν οδοστρωτήρα και δύο φορτηγά, χωρητικότητας τουλάχιστον 20 τόνων. Σε περίπτωση μίσθωσης αυτών, θα πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο, κατατεθειμένο στην αρμόδια φορολογική αρχή, με διάρκεια ίση μέχρι την περάτωση του έργου».

Δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καταψήφισαν κάνοντας λόγο, ουσιαστικά, για εμμονή της Δημοτικής Αρχής στο έργο, παρά τις αντίθετες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της κοινωνίας, καθώς και ισχυριζόμενοι ότι το έργο δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα, αναφέροντας τις αποφάσεις του Δ.Σ., αλλά και αντιδρώντας για μη σύννομους, «φωτογραφικούς» όρους, με λάθη και ασάφειες, όπως ισχυρίστηκαν.

Συγκεκριμένα, για τους όρους και τον πρόσθετο όρο που εισήγαγε ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος, ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αλευράς τόνισε: «Προφανώς δε βάλατε μυαλό από την ακύρωση των φωτογραφικών όρων του διαγωνισμού. Η διακήρυξη που προτείνετε εξακολουθεί να είναι γεμάτη λάθη και ασάφειες. Με μία ματιά στο άρθρο 19.1 καταλαβαίνουμε με τι προχειρότητα έχει γραφτεί (διαγραφές, άλλα χρώματα, δύο αριθμοί ταυτόχρονα, ασάφεια). Ο συντάκτης της διέγραψε πρόχειρα τους όρους που ακύρωσε η ΑΕΠΠ (νυν ΕΑΔΗΣΥ) και άφησε ό,τι μπορούσε. Παράλληλα, έχουν προστεθεί όροι περιορισμού, κατά τη γνώμη μου, του ανταγωνισμού. Έχουν μπει όροι και απαιτήσεις επί ποινής αποκλεισμού σε διάφορα τυχαία σημεία της διακήρυξης (π.χ. άρθρο 24) καθ’ υπέρβαση της νομοθεσίας. Ο δε όρος που προτείνει ο αντιδήμαρχος δεν είναι σύννομος κατά τη γνώμη μου για πολλούς λόγους: πρόκειται για όρο εκτέλεσης της σύμβασης και όχι κριτήριο επιλογής. Μπορεί προφανώς κάποιος με μία τεχνική εταιρεία να δώσει προσφορά και να πάρει το διαγωνισμό, ακόμα και αν δεν έχει στην ιδιοκτησία του κάποιο από αυτά τα μηχανήματα. Απλά για να εκτελέσει το έργο θα πρέπει να τα κατέχει ή να τα μισθώσει. Ακόμα όμως και αν δεχτούμε ότι μπορείς να απαιτείς κάτι τέτοιο (που δεν μπορείς), αυτό λέγεται κριτήριο τεχνικής ικανότητας και θα πρέπει να μπει στο άρθρο 22.Δ της Διακήρυξης. Για να μπει εκεί, απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του υπουργείου Υποδομών (άρθρο 76 του Ν.4412/2016). Σε κάθε περίπτωση και αυτή η διακήρυξη, κατά τη γνώμη μου, είναι καταδικασμένη να ακυρωθεί πάλι στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ψηφίζω όχι».

Στην 1134/2022 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. αναγράφεται: «Ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι αποτελούσε δέσμια υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει προηγουμένως γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, διότι το άρθ. 22.Δ της Διακήρυξης είναι πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α’ 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, γίνεται δεκτός ως βάσιμος, δοθέντος ότι, όπως συνάγεται από το φάκελο της υπόθεσης, δεν τεκμαίρεται ότι έχει ζητηθεί η ως άνω γνωμοδότηση για την προσθήκη στο ως άνω άρθρο της κατοχής των εκεί αναφερόμενων οχημάτων. Επομένως, ο λόγος αυτός γίνεται δεκτός ως βάσιμος, επομένως ο όρος 22.Δ πρέπει να ακυρωθεί».

Του Ηλία Γιαννόπουλου