«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Ιουνίου 1916: Αι ζημιαί εκ του καύσωνος

«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Ιουνίου 1916: Αι ζημιαί εκ του καύσωνος

Οι χωρικοί εις απελπιστικήν κατάστασιν
«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Ιουνίου 1916
Ό,τι αφήκεν ο περονόσπορος και το ωΐδιον, το συνεπλήρωσεν η υπερβολική θερμότης η παρατηρηθείσα κατά τας τελευταίας ημέρας. Τα κτήματα σχεδόν έχουν καταστραφή. Η κατάστασις εις την οποίαν έχουν περιέλθει οι χωρικοί είναι εις άκρον απελπιστική.

Η ασθένεια υφ’ ης προσεβλήθησαν αι σταφιδάμπελοι και άμπελοι ονομάζεται ηλιοπληξία, είναι δε αποτέλεσμα της υπερβολικής θερμότητος. Αύτη εύρεν έδαφος επεκτάσεως, διότι τα κτήματα ήσαν εξησθενημένα εκ του περονοσπόρου και ωϊδίου, των οποίων η καταπολέμησις δεν συνετελέσθη πλήρως, λόγω ελλείψεως θειϊκού χαλκού και θείου. Η ηλιοπληξία είναι καταστρεπτικωτέρα των λοιπών ασθενειών, διότι δεν προσβάλλει μόνον τα φύλλα, αλλ’ επεκτείνεται εις τους κλώνους και εις τον κορμόν πολλάκις των κτημάτων.

Τηλεγραφήματα προς την Νομαρχίαν
Ο πρόεδρος της Κοινότητος Μπάστα εξ αφορμής των καταστροφών εκ της ηλιοπληξίας των επενεχθεισών εις τας σταφιδαμπέλους και αμπέλους της περιφερείας του απέστειλε τηλεγράφημα προς την Νομαρχίαν, δια του οποίου γνωστοποιεί ότι κατά τους μετριοτέρους υπολογισμούς αι καταστροφαί ανέρχονται εις 40 επί τοις εκατόν, η εξακολούθησις δε του καιρού απειλεί την τελείαν καταστροφήν της εφετεινής εσοδείας.

Έτερον όμως τηλεγράφημα αποσταλέν υπό του προέδρου της Κοινότητος Λογγάς παρέχει πληροφορίας τρομακτικάς περί του σταφιδοκάρπου, εις τον οποίον αι ζημίαι εκ της ηλιοπληξίας υπολογίζονται ότι ανέρχονται εις 80 επί τοις εκατόν.

Και εις άλλα χωρία
Πληροφορούμεθα, ότι εκτός των ανωτέρω κτηματικών περιφερειών υπέστησαν αρκετάς ζημίας και έτεραι τοιαύται υπαγόμεναι εις τα διάφορα χωρία του νομού μας, διότι η θερμότης ήτο γενική καθ’ όλον τον νομόν μας.

Αι ζημίαι εμπνέουν την απελπισίαν και αποκαρδίωσιν των σταφιδοκτημόνων, οίτινες προβλέπουν ότι εις πολλά κτήματά των η καταστροφή επήλθε πλήρης.

Η θερμότης εξακολουθεί
Και χθες εξηκολούθησεν η υπερβολική θερμότης, την οποίαν εντείνει ο πνέων λιβυκός άνεμος.

Εκδηλούνται οι φόβοι από μέρους των χωρικών, ότι εάν αύτη εξακολουθήση επί τινάς ακόμη ημέρας, ούτε σταφυλήν δεν θα τρυγήσωσι.

Εκείνο το οποίον επιδεινώνει την θέσιν των χωρικών είναι ότι δια την ηλιοπληξίαν ουδέν φάρμακον προς περιστολήν υπάρχει, διότι προέρχεται εκ φαινομένου φυσικού.

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Ιουνίου 1916
Η εξακολουθητική θερμοκρασία συμπληροί εις την καταστροφήν των σταφιδαμπέλων. Οι χωρικοί παρατηρούν τας περιουσίας των καταστρεφομένας με εσταυρωμένας τας χείρας, διότι ουδέν δύναται να πράξωσι προς περιστολήν της ηλιοπληξίας. Η απόγνωσίς των έχει κορυφωθή.

Πληροφορίαι προερχόμεναι εκ Μεσσήνης και εκ των γειτονικών αυτή χωρίων βεβαιούν ότι αι ζημίαι επί του σταφιδοκάρπου υπολογίζονται εις 80 επί τοις εκατόν.

Λέγεται, ότι οι κάτοικοι των ηλιοπλήκτων περιφερειών θα ζητήσουν την Κυβερνητικήν αρωγήν, διότι εκ της πωλήσεως του σταφιδοκάρπου τον οποίον θα τρυγήσωσι δεν θα πληρώσωσιν ούτε τας δαπάνας εις τας οποίας υπεβλήθησαν δια τον ραντισμόν των κτημάτων των.

Το φοβερόν όμως όπερ δύναται να επισυμβή εν περιπτώσει επεκτάσεως της υψηλής θερμοκρασίας και επί του πρώτου δεκαπενθημέρου του τρέχοντος μηνός είναι ότι η καταστροφή θα επηρεάση και επί του εισοδήματος του ερχομένου έτους.

ΣΟΒΑΡΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Νεώτερα τηλεγραφήματα προς την Νομαρχίαν
«ΘΑΡΡΟΣ» 3 Ιουνίου 1916
Αλλεπάλληλα τηλεγραφήματα αποσταλέντα χθες προς την Νομαρχίαν υπό των προέδρων των διαφόρων Κοινοτήτων διεκτραγωδούν την οικτράν κατάστασιν εις την οποίαν έχουν περιέλθει τα κτήματα εκ της εξακολουθητικής υπερβολικής θερμοκρασίας. Η ηλιοπληξία ήτις έχει προσβάλει τας σταφιδαμπέλους έχει μαράνει παντελώς τα φύλλα και τας σταφυλάς των περισσοτέρων κλημάτων.

Την κατάστασιν ταύτην αντελήφθημεν και ημείς οι ίδιοι, διότι χωρικός έφερεν εις τα γραφεία μας κλώνον σταφυλής, εις τον οποίον διαβλέπει τις πλήρη την εικόνα της επελθούσης καταστροφής επί των κτημάτων. Εκείνο δε το οποίον επιδεινώνει έτι περισσότερον την θέσιν των σταφιδοκτημόνων, είναι ότι ο καύσων εξακολουθεί εντεινόμενος και υπό του πνέοντος λιβυκού ανέμου.

Οι ειδικοί  αποφαίνονται, ότι εάν αυτό το καιρικόν φαινόμενον διατηρηθή επί τίνα ακόμη χρόνον, υπάρχει φόβος να καταστραφούν παντελώς αι σταφιδάμπελοι, γεγονός όπερ θα επηρεάση και επί της γενικής οικονομικής καταστάσεως του νομού μας, όστις ως γνωστόν ως κυριώτερον εισόδημα έχει τον σταφιδόκαρπον.

Εις Άγιον Φλώρον
Αι ζημίαι αι επανεχθείσαι εις τα κτήματα της περιφερείας του Αγίου Φλώρου κατά το τηλεγράφημα του προέδρου της Κοινότητος εκ του υπερβολικού καύσωνος υπολογίζονται ότι ανέρχονται μέχρι τούδε, εις 40-50 επί τοις εκατόν. Οι χωρικοί της περιφερείας ταύτης διατελούν εν απογνώσει.

Εις Αρφαρά
Τα κτήματα της Κοινότητας των Αρφαρών, λόγω της θέσεως εις την οποίαν ευρίσκονται, έχουν υποστή ζημίας εις άκρον τρομακτικάς, υπολογιζομένας εις 80 επί τοις εκατόν. Εάν δε εξακολουθήση ο καύσων ουδέ σταφυλήν θα τρυγήσωσιν.

Εις Τζιτζώριον
Τας περισσοτέρας ζημίας ή μάλλον παντελή καταστροφήν υπέστησαν τα κτήματα της περιφερείας Τζιτζωρίου, εις τα οποία ο πνέων λιβυκός άνεμος επέφερε τελικόν μαρασμόν των κλώνων και των σταφυλών. Αι καταστροφαί υπολογίζονται 90 επί τοις εκατόν.

Και εις άλλας Κοινότητας
Εις τας Κοινότητας Κορυφασίου, Ασλάναγα, Γκορτζογλίου και Τζεφερεμινίου αι ζημίαι αι προξενηθείσαι εις τα κτήματα υπολογίζονται ότι ανέρχονται εις 50 επί τοις εκατόν. Μόνον εις τινά κτήματα βαλτώδη αι ζημίαι ήσαν κατώτεραι.

Και εις τας ελαίας
Πληροφορούμεθα, ότι αι ζημίαι εκ του υπερβολικού καύσωνος επεξετάθησαν και εις τας ελαίας, των οποίων πολλά φύλλα πίπτουσιν μαραινόμενα. Εγείρονται δε φόβοι μήπως διαρκέση ο καύσων και υποστώσι τα ελαιόδενδρα τας αυτάς ζημίας τας οποίας και αι σταφιδάμπελοι.

Προς το Υπουργείον
Ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Μακαρώνας διεβίβασε δια μακροσκελούς εκθέσεώς της λεπτομερώς τας ζημίας τας οποίας έχουν υποστή κτήματα επί του υπερβολικού καύσωνος προς το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας.

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Ιουνίου 1916
Νεώτερα τηλεγραφήματα αποσταλέντα εις την Νομαρχίαν αγγέλλουν, ότι λόγω της εξακολουθήσεως του υπερβολικού καύσωνος αι ζημίαι εις τα διάφορα κτήματα καθίστανται μεγαλείτεραι. Αρκεταί εκτάσεις έχουν υποστή παντελή καταστροφήν. Η απόγνωσις δε των χωρικών εκορυφώθη, διότι η εφετεινή εσοδεία του σταφιδοκάρπου θα υποστή καταπληκτικήν μείωσιν.

Κατά τα τηλεγραφήματα της Νομαρχίας εις τα κτήματα της περιφερείας Ανδρούσας και Λαχανάδος αι ζημίαι εκ του καύσωνος υπολογίζονται εις 80 επί τοις εκατόν.

Εις τα κτήματα της Κοινότητος Γκορτζογλίου αι ζημίαι υπολογίζονται εις το ήμισυ της όλης παραγωγής.

Έτερον τηλεγράφημα προς το Υπουργείον
Ο Νομαρχών Διευθυντής κ. Μακαρώνας απέστειλεν έτερον τηλεγράφημα προς το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας δια του οποίου αγγέλλει, ότι εξακολουθούντος του καύσωνος, αι ζημίαι των κτημάτων εντείνονται. Η απελπισία δε των χωρικών επιτείνεται.

Τι αξιούν οι σταφιδοκτήμονες
Πληροφορούμεθα, ότι λόγω της μεγάλης καταστροφής την οποίαν υπέστησαν εσχάτως τα κτήματα υπό του καύσωνος, οι κτηματίαι αξιούν όπως χορηγηθή από μέρους της Κυβερνήσεως βοήθημα. Δια του οποίου να καταστή δυνατή η καθ’ όλον το επιόν έτος συντήρησίς των.

ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΣΩΝΟΣ
Εν τηλεγράφημα του Υπουργείου
«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Ιουνίου 1916
Πληροφορούμεθα, ότι αι ζημίαι εκ του καύσωνος επί των κτημάτων εξακολουθούν. Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Χασάμπασα δι’ εγγράφου του προς το Υπουργείον του Νομογεωπόνου αναφέρει, ότι αι ζημίαι επί των σταφιδαμπέλων υπολογίζονται ότι ανέρχονται εις 60%. Το σοβαρόν δε είναι ότι ο καύσων εξακολουθεί και τα κτήματα υφίστανται εξακολουθητικώς την καταστροφήν εκ της ηλιοπληξίας. Κατά τους γενικωτέρους υπολογισμούς αι ζημίαι εις όλας τας σταφιδικάς εκτάσεις του νομού μας ανέρχονται εις το ήμισυ της παραγωγής.

Τηλεγράφημα του Υπουργείου
Κατόπιν των επανειλημμένων τηλεγραφημάτων των αποσταλέντων υπό του νομαρχεύοντος διευθυντού κ. Μακαρώνα προς το Υπουργείον της Εθνική Οικονομίας, χθες απεστάλη εις το γραφείον του Νομογεωπόνου τηλεγράφημα από μέρους του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ. Γούναρη, δια του οποίου παραγγέλλεται όπως μεταβή επί τόπου και εξακριβώση τας βλάβας, τας οποίας περίπου υπέστησαν τα κτήματα εκ του πνεύσαντος λιβυκού ανέμου και υποβάλη σχετικώς περί τούτου λεπτομερή έκθεσιν.

Εν ετέρω δε συμπληρωματικώ τηλεγραφήματι παραγγέλλεται ο Νομογεωπόνος, όπως γίνη επίσκεψις κατά προτίμησιν εις τα κτήματα των τέως Δήμων Αμφείας, Αιπείας και Πυλίας.

ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Οι χωρικοί ζητούν την αρωγήν της κυβερνήσεως
«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Ιουνίου 1916
Ο καύσων της χθεσινής ημέρας υπήρξεν εντονώτερος. Αναφορικώς προς τας ζημίας τας οποίας επέφερεν επί των κτημάτων είναι περιττόν να αναγράψωμεν ότι είναι παμμέγισται. Η μόνη νεωτέρα μας πληροφορία είναι ότι υπάρχει φόβος μήπως καταστραφούν παντελώς τα κτήματα των χωρικών.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Κοινότητος Κακορεύματος δι’ εγγράφου του προς την Νομαρχίαν αναφέρει, ότι αι εκ του περονοσπόρου, του ωϊδίου και του υπερβολικού καύσωνος ζημίαι αι οποίαι επενέχθησαν εις τα κτήματα της Κοινότητός του ανέρχονται εις 80 επί τοις εκατόν.

Ενέκεν των σοβαρών τούτων ζημιών οι κάτοικοι της Κοινότητος ταύτης συνελθόντες εις γενικήν συνάθροισιν απεφάσισαν να ζητήσουν την αρωγήν της κυβερνήσεως διότι απειλούνται δια του φάσματος της πείνης, του εισοδήματός των όντος ανεπαρκούς προς διατήρησιν αυτών.

Οι κάτοικοι του Ρεμούσταφα
Επίσης οι κάτοικοι της Κοινότητος Ρεμούσταφα κατόπιν των μεγάλων ζημιών τας οποίας υπέστησαν τα κτήματά των αποφάσισαν εν γενική συναθροίσει να ζητήσουν από μέρους της Κυβερνήσεως υλικήν αρωγήν, διότι καθίσταται αδύνατος η συντήρησίς των δια του ποσού το οποίον θα εισπράξουν εκ της πωλήσεως του εφετινού εισοδήματός των.

ΑΙ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Ιουνίου 1916
Ο υπερβολικός καύσων όστις εξακολουθεί και ο πνέων λιβυκός άνεμος επέφερον την τελείαν σχεδόν καταστροφήν των σταφιδαμπέλων. Οι σταφιδοκτήμονες έχουν απελπισθή, διότι δεν θα υπάρξη εφέτος εισόδημα σταφιδοκάρπου. Και το φοβερώτερον είναι ότι εκάησαν και αυτά τα κλήματα, γεγονός όπερ αποτελεί μέγιστον κίνδυνον και δια την σταφιδοπαραγωγή του ερχομένου έτους.

Νέωτεραι πληροφορίαι
Ο πρόεδρος της Κοινότητος Μπούγα αναφέρει προς την Νομαρχίαν, ότι αι εκ του καύσωνος επενεχθείσαι ζημίαι επί των σταφιδαμπέλων κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς ανέρχονται εις 80%.

Ο πρόεδρος της Κοινότητος Μαυροματίου γνωρίζει εις τον Νομογεωπόνον, ότι είναι πλήρης η καταστροφή η επελθούσα επί των σταφιδαμπέλων, επί δε των αμπέλων αι ζημίαι υπολογίζονται εις 60%.

Γνωρίζει επίσης, ότι εκ της εξακολουθήσεως του καύσωνος απειλείται η αποξήρανσις των κτημάτων. Ένεκεν τούτου ζητεί την επί τόπου μετάβασιν του Νομογεωπόνου, όπως αντιληφθή ιδίοις όμμασι τας επενεχθείσας καταστροφάς.

Τηλεγράφημα του Υπουργείου
Το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας απηύθυνε τηλεγράφημα προς τον Νομογεωπόνον, δια του οποίου παραγγέλλει τούτον να μεταβή επί τόπου προς εκτίμησιν των ζημιών των επελθουσών εκ του λιβός, εις την επαρχίαν Μεσσήνης, διότι αι συγκεντρωθείσαι πληροφορίαι δεν είναι αρκεταί.

Κατόπιν του τηλεγραφήματος του Υπουργείου θα μεταβή ο γεωπόνος Γαρδίκης εις την επαρχίαν Μεσσήνης, όστις θα εξετάση λεπτομερώς τα ζημίας των διαφόρων περιφερειών και θα υποβάλη εις το Υπουργείον λεπτομερή έκθεσιν.

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Ιουνίου 1916
Κατόπιν των επανειλημμένων τηλεγραφικών διαμαρτυριών των σταφιδοκτημόνων των οποίων τα κτήματα υπέστησαν ζημίας εκ του υπερβολικού καύσωνος και του πνεύσαντος λιβυκού ανέμου, ο νέος Υπουργός των Οικονομικών Γ. Ράλλης παρήγγειλε τους ταμίας του νομού μας ν’ αναστείλωσι την είσπραξιν των φόρων από μέρους των κατοίκων.