Βελτίωση της παραλιακής οδού στη Στούπα με 700.000 ευρώ

Βελτίωση της παραλιακής  οδού στη Στούπα με 700.000 ευρώ

Την ένταξη της πράξης “Βελτίωση της παραλιακής οδού οικισμού Στούπας, Κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Δυτικής Μάνης” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014 – 2020” υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και δικαιούχος είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ανέρχεται σε 700.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προβλέπεται η βελτίωση και η ανάπλαση του παραλιακού δρόμου της Στούπας, με αποξήλωση όλων των υλικών, των πεζοδρομίων, των υφιστάμενων κρασπέδων και ρείθρων. Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 4η Νοεμβρίου 2022 και λήξης η 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μελέτη

Αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση και η ανάπλαση της παραλιακής οδού του οικισμού της Στούπας, της Κοινότητας Νεοχωρίου, του Δήμου Δυτικής Μάνης. Η παραλιακή οδός του οικισμού έχει μήκος 422 μέτρα περίπου, με κυμαινόμενο πλάτος από 3 έως 6 μέτρα. Η παρούσα πρόταση προβλέπει αποξήλωση όλων των υλικών της οδού, των πεζοδρομίων, των υφιστάμενων κρασπέδων και ρείθρων. Ο αστικός εξοπλισμός θα απομακρυνθεί μαζί με τους υπάρχοντες ιστούς ηλεκτροφωτισμού.

Παραδοτέα πράξης
Πλήρως αναπλασμένη παραλιακή οδός μήκους 422 μ. Το πεζοδρόμιο σε ορισμένα σημεία θα αυξηθεί σε πλάτος, έως 0,50 μ. Το κράσπεδο που θα κατασκευασθεί κατά μήκος του πεζοδρομίου θα είναι πρόχυτο, σύμφωνα με τα σχέδια της οριζοντιογραφίας και των τυπικών διατομών.

Οι κυβόλιθοι του πεζοδρομίου θα είναι από σκυρόδεμα. Σε συγκεκριμένα σημεία, κάθετα στο πεζοδρόμιο, θα τοποθετηθεί ταινία επίστρωσης εξωτερικού δαπέδου από λευκό, σκληρό και «χτυπητό» μάρμαρο.

Στο πεζοδρόμιο, για την ασφαλή καθοδήγηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, επιβάλλεται η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών. Η καθοδήγηση των ατόμων με προβλήματα όρασης θα γίνει με την τοποθέτηση αντιολισθητικών πλακών όδευσης τυφλών, τύπου Α (κατεύθυνσης).

Συνολικά θα κατασκευασθούν τέσσερις (4) ράμπες ΑμεΑ. Η είσοδος και η έξοδος προς το πεζοδρόμιο θα γίνεται με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) μήκους τριών (3,00) μέτρων και με κλίση 5%. Οι ράμπες αυτές, κατά τους χειμερινούς μήνες, θα εξυπηρετούν την απορροή των όμβριων υδάτων των κάθετων δρόμων που συμβάλλουν στην υπό μελέτη οδό.

Η ανάπλαση της παραλιακής οδού περιλαμβάνει τριάντα (30) νέα φωτιστικά σώματα κορυφής, μαύρου χρώματος και τεχνολογίας smart led. Οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν ξεπερνούν τα 16 μέτρα. Για το σύνολο της περιοχής έχει εκπονηθεί ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

Σε κάθε ιστό ηλεκτροφωτισμού θα τοποθετηθούν δύο δοχεία. Το ένα θα είναι για τα απορρίμματα και το έτερο για την ανακύκλωση.

Κατά μήκος της παραλιακής οδού και σε επιλεγμένες θέσεις ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων θα τοποθετηθούν επτά (7) μπάρες, μαύρου χρώματος, για τη στάθμευση των ποδηλάτων. Η κάθε μπάρα διαθέτει πέντε (5) θέσεις.

Στο πεζοδρόμιο θα αντικατασταθούν τα παλαιά, φθαρμένα παγκάκια με νέα και σε διαφορετικές θέσεις. Στο Ηρώον θα τοποθετηθούν έξι (6) νέα παγκάκια σχήματος οβάλ, ενώ κατά μήκος της παραλιακής οδού θα τοποθετηθούν είκοσι επτά (27) παγκάκια μήκους 2 μέτρων.

Στο πεζοδρόμιο θα τοποθετηθούν τριάντα επτά (37) νέες ζαρντινιέρες για τη φύτευση δέντρων. Σύμφωνα με τον όρο απόφασης της ΕΦΑ ΜΕΣ σχετικά με την έγκριση της μελέτης, θα τοποθετηθούν χαμηλά παρτέρια φύτευσης θαμνοειδών φυτών ή δένδρων που ευδοκιμούν στην περιοχή και είναι ανθεκτικά σε εγγύτητα με τη θάλασσα.

Κατά μήκος της παραλιακής οδού θα λειτουργούν τρεις πυροσβεστικοί κρουνοί που θα ισαπέχουν. Η πρόσβαση στην παραλία θα γίνεται με δεκατρείς (13) μεταλλικές κλίμακες, χρώματος μαύρου. Όλες οι παλαιές θα καταργηθούν και οι νέες θα έχουν πλατύσκαλο και κουπαστή. Η τοποθέτηση θα γίνει ώστε η φορά της κίνησης να είναι παράλληλα με το υφιστάμενο τοιχίο και όχι κάθετα.

Για την εξυπηρέτηση των λουομένων θα αντικατασταθούν οι υφιστάμενες ντουζιέρες με δεκατρείς (13) νέες, ανοξείδωτες, που θα τοποθετηθούν στις θέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας.

Όλα τα υφιστάμενα κιγκλιδώματα θα αντικατασταθούν με νέα, που θα παρέχουν αντιδιαβρωτική προστασία. Η επιλογή του αστικού εξοπλισμού περιλαμβάνει υλικά τα οποία θα είναι ανθεκτικά όταν θα τοποθετηθούν κοντά στη θάλασσα, για να μην υπάρχουν φθορές και έξοδα συντήρησης.