Δήμος Τριφυλίας: 120.000 ευρώ από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” για οχήματα & μηχανήματα

Δήμος Τριφυλίας: 120.000 ευρώ από το πρόγραμμα  “Φιλόδημος ΙΙ” για οχήματα & μηχανήματα

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας ελήφθη ομόφωνα απόφαση στο θέμα «Αποδοχή επιχορήγησης του υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Τριφυλίας, ύψους 120.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού”».

Στην απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ψ77ΧΩΗΕ-ΘΘΕ, αναγράφεται πως η Ο.Ε. αποφασίζει ομόφωνα ότι «αποδέχεται την επιχορήγηση του υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Τριφυλίας, ποσού 120.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού”. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2022».

Του Ηλία Γιαννόπουλου