Δήμος Τριφυλίας: Παράδοξα σε διαγωνισμό προμήθειας σκυροδέματος…

Δήμος Τριφυλίας: Παράδοξα σε διαγωνισμό  προμήθειας σκυροδέματος…

89.293 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% η εκτιμώμενη αξία σύμφωνα με τη μελέτη, 67.065 ευρώ η προσφορά οικονομικού φορέα!

Παραδοξότητα, τουλάχιστον, αποτελεί το γεγονός πως στο διαγωνισμό προμήθειας σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση οδών του Δήμου Τριφυλίας, ενώ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 15 /2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 89.293 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 110.723,32 ευρώ), οικονομικός φορέας κατέθεσε προσφορά ύψους 67.065 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% (και 83.160,60 ευρώ με ΦΠΑ 24%)!

Άλλη μια παραδοξότητα αποτελεί το γεγονός πως τα μέλη της διοίκησης Λεβεντάκη που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή δε ζήτησαν εξηγήσεις – πληροφορίες σχετικά με τις τιμές της προσφοράς του οικονομικού αυτού φορέα, καίτοι αυτό προτάθηκε από το δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, Γιάννη Μερκούρη, και παρότι σε άλλες περιπτώσεις με απόφαση της Ο.Ε. το έχουν πράξει!

Στην τελευταία συνεδρίαση της Ο.Ε., που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη, ως 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης τέθηκε και συζητήθηκε το θέμα «Έγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό “Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση οδών”».

Στην απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΒΧΥΩΗΕ-ΡΞΑ, αναγράφεται ότι ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «στις 10 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη κι ώρα 10.00 π.μ. διεξήχθη από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με την αριθ. 8227/18-07-2022 διακήρυξη. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τοις κάτωθι δυο (2) συμμετέχοντες: 1. ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 2. ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε…

[…] Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έκανε την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής”, προέβη σε αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, τα οποία βρέθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1. της Διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων “Τεχνικές Προσφορές”, προέβη σε αξιολόγηση των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών και διαπίστωσε ότι αυτές ήταν πλήρεις και σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.2. της Διακήρυξης, καθώς και σύμφωνες με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης (αριθ.15/2022 Μελέτη της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τριφυλίας).

Κατόπιν τούτων, συντάχθηκε το από 10/08/2022 Πρακτικό Ι, στο οποίο αναφέρεται ότι οι ανωτέρω συμμετέχοντες μπορούν να προβούν στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού, που είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς τους.

Στις 11 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη κι ώρα 11.30 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συγκλήθηκε προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων “Οικονομικές Προσφορές”.

Ύστερα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του κάθε συμμετέχοντος συντάχθηκε το από 11-08-2022 Πρακτικό ΙΙ, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας “Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση οδών” ο οικονομικός φορέας ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, με οικονομική προσφορά 83.160,60 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Τα Πρακτικά Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβλήθηκαν προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως εξής: «Η έκπτωση είναι υπερβολική σε μια περίοδο, μάλιστα που οι πρώτες ύλες (υλικά) είναι πανάκριβες. Το σκυρόδεμα θα μεταφερθεί σε αποστάσεις μακρινές και δαπανηρές (ογδόντα χιλιόμετρα για τη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων). Ψηφίζω κατά και εισηγούμαι να ζητηθούν οι απόψεις του οικονομικού φορέα για δικαιολόγηση των προσφερόμενων τιμών».

Τελικά, η Ο.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

«Α. Εγκρίνει το από 10-08-2022 Πρακτικό Ι και το από 11-08-2022 Πρακτικό ΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό “Προμήθεια σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση οδών”, σύμφωνα με τα οποία φέρεται ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΑΦΜ 099183427), με οικονομική προσφορά 83.160,60 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Β. Να κληθεί ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος όπως υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρο 3.2 της αριθ. 8227/18-07-2022 Διακήρυξης), από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης – πρόσκλησης από τον κ. Δήμαρχο προς αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών…», μειοψηφούντος του κ. Μερκούρη, ο οποίος ψήφισε κατά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 207/2022.

Του Ηλία Γιαννόπουλου