Δήμος Τριφυλίας: Σοβαρά ερωτήματα για προμήθεια ερπυστριοφόρου φορτωτή

Δήμος Τριφυλίας: Σοβαρά ερωτήματα για προμήθεια ερπυστριοφόρου φορτωτή

«Καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «”Προμήθεια Μηχανήματος”» ήταν το 2ο θέμα στην ημερήσια διάταξη της χθεσινής συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Τριφυλίας, στο οποίο εκφράστηκαν σοβαρά ερωτήματα.

Ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη προμήθεια ερπυστριοφόρου φορτωτή αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης για την προμήθεια. Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 62Ι6ΩΗΕ-Ξ4Κ, αναγράφεται ότι «Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Ο Δήμος Τριφυλίας θα προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ενός ερπυστριοφόρου φορτωτή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας, για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, τον καθαρισμό και διάνοιξη του αγροτικού δικτύου προς εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου, καθώς και θα συντελέσει στην προστασία από πυρκαγιές και από πλημμύρες.

Το μηχάνημα θα είναι μεταχειρισμένο, ατρακάριστο, χωρίς βλάβες και πλήρως λειτουργικό και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές για το σκοπό και την εργασία που προορίζεται. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, με την αριθ.21/2022 σχετική Μελέτη που σύνταξε, µας γνώρισε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος, καθώς και το σχέδιο Διακήρυξης του Διαγωνισμού. Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 52.080,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων ΚΑ 30.7132.01 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022. Προς τούτου υπάρχει και βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α. 301/8914/28-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΕΕΩΗΕ-ΚΥΦ). Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». Ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω ΚΑΤΑ.

Θεωρώ υπερβολικό το ποσό των 52.000,80€ για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου μηχανήματος έργου (ερπυστριοφόρος φορτωτής). Η Μελέτη προμήθειας του μηχανήματος, αναγκαίου κατά την άποψη του Αντιδημάρχου από ποιον συντάχτηκε; Ποια η άποψη του σχετικού μηχανολόγου μηχανικού; Μια μελέτη ατεκμηρίωτη με πολλά κενά, προκαλεί ερωτήματα και επιτρέπει τη δημιουργία σκέψεων ότι εμποδίζεται η διαγωνιστική διαδικασία. Πόσων χρονών μηχάνημα ζητάμε να προμηθευτούμε; Ποιες προδιαγραφές είναι απαραίτητο να πληροί; Δεν υπάρχει αναφορά για τις ώρες λειτουργίας. Αν ο κάδος είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης του 1,5t θα αποκλειστεί από τη διαδικασία ο οικονομικός φορέας; Θα προμηθευτούμε ένα πεπαλαιωμένο μηχάνημα σαράντα ετών; (καύσιμα, ανταλλακτικά, άλλα δεδομένα της εποχής εκείνης). Μήπως η αναφορά στο συγκεκριμένο τύπο 3204DT παραπέμπει σε συγκεκριμένη εταιρία (Caterpilar), αποκλείοντας από το διαγωνισμό άλλες εταιρείες; Είναι προτιμότερη η προμήθεια μιας ερπυστριοφόρας περιστρεφόμενης τσάπας διότι το προτεινόμενο μηχάνημα δεν θα προσφέρει και ιδιαίτερες υπηρεσίες.

Να αναβληθεί το θέμα και να επανέλθει με πλήρη και τεκμηριωμένη μελέτη». Τελικά, η Ο.Ε. με τις ψήφους των τεσσάρων μελών της διοίκησης Λεβεντάκη αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι «Εγκρίνει την αριθ.21/2022 Μελέτη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια Μηχανήματος”, ως κάτωθι:… (σ.σ. επισυνάπτεται στην απόφαση η Διακήρυξη)… Μειοψηφούντος του κ. Μερκούρη, ο οποίος ψήφισε κατά και ζήτησε αναβολή της συζήτησης του θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2022». Στη Διακήρυξη ορίζονται: Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 08/08/2022. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/08/2022. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 26/08/2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 29/08/2022 και ώρα 10:00.

Του Ηλία Γιαννόπουλου