ΔΣ Τριφυλίας: Αύριο με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή

ΔΣ Τριφυλίας: Αύριο με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή

Σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συγκαλείται για αύριο και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή δήμου Τριφυλίας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής: 1) Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου, του Δήμου Τριφυλίας» (Α.Μ. 41/2021), σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ.4 του Ν. 4412/2016. 2) Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Τριφυλίας, ύψους 120.000,00€, στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού». 3) Αποδοχή επιχορήγησης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου προς το Δήμο Τριφυλίας, ύψους 5.000,00€, ως οικονομική ενίσχυση της πολιτιστικής δράσης του. 4) Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2022 (εισήγηση προς το Δ.Σ.). 5) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για κάλυψη αναγκών αλληλογραφίας του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και ορισμός υπολόγου.

Του Ηλία Γιαννόπουλου