Παναγιώτης Κατσίβελας: «Τα φαινόμενα διαφθοράς επιδημία στο Δήμο Τριφυλίας»

Παναγιώτης Κατσίβελας: «Τα φαινόμενα διαφθοράς επιδημία στο Δήμο Τριφυλίας»

«Περισσότερο από αναγκαίο να γίνει οικονομικός έλεγχος από Αποκεντρωμένη  Διοίκηση, Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών»

«Η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει, τα φαινόμενα διαφθοράς πλέον έχουν πάρει χαρακτηριστικά επιδημίας στο Δήμο Τριφυλίας», τονίζει σε γραπτή του δήλωση ο τέως δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας.

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Για άλλη μια φορά πιάστηκαν οι διαχειριστές του Δήμου με “την γίδα στη πλάτη” όπως η λαϊκή συνείδηση εύστοχα χαρακτηρίζει. Η ΑΕΠΠ (*) δυστυχώς δικαίωσε έναντι του Δήμου, προσφεύγοντα εργολάβο για τον διαγωνισμό ανάπλασης της Πλατείας των Γαργαλιάνων και ακυρώνει όρο του διαγωνισμού που κρίνει καταχρηστικό με απόφαση της 18-7-2022 που εκδόθηκε στις 28-7-2022. Με πολύ απλά λόγια “συνελήφθη” ο Δήμος να στήνει διαγωνισμούς, και να παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας, της ισότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Και όσο αναφορά το έργο ανάπλασης της Πλατείας είναι η δεύτερη συνεχής φορά που ο Δήμος εγκαλείται για καταχρηστικούς όρους στο διαγωνισμό, γεγονός που δικαιολογεί απόλυτα την παράλογη και αφύσικη εμμονή του κ. Δημάρχου, να αναπλάσει μία πλατεία, με ένα τρόπο, που η κοινωνία δεν θέλει. Πλέον έχει γίνει κοινός τόπος και συνείδηση, ότι ο Δήμος στήνει διαγωνισμούς γιατί πως μπορεί αλλιώς να δικαιολογηθεί ότι αυτό δεν έχει γίνει μία ή δύο αλλά έξι !!!! φορές. Το αφήγημα, ότι φταίνε η Τεχνική ή και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, όπως διακινεί το περιβάλλον του κ. Δημάρχου, ακούγεται ως ιλαρό, δεδομένου ότι και οι δύο υπηρεσίες έχουν δώσει δείγματα γραφής και αξιοσύνης, αφού με τις ίδιες υπηρεσίες και τους ίδιους εργαζομένους συνεργαστήκαμε κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία και δεν δημιουργήθηκε κανένα, μα κανένα τέτοιο θέμα με διαγωνισμό. Και είναι και αυτό ανέντιμο. Αν συνυπολογίσει κανείς και την παγκόσμια πρωτοτυπία και παρανομία, ο Δήμος Τριφυλίας να προκηρύσσει διαγωνισμό για έργο που είχε  δη εκτελεστεί – το Σταθμό Πυροσβεστικής στο Σιδηρόκαστρο – και για τον οποίο θέλω να πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη δεν θα κωφεύσει, καθίσταται περισσότερο από βέβαιο ότι η παρανομία εγκαταστάθηκε στο Δήμο Τριφυλίας. Απ’ ό,τι πληροφορούμε και καθημερινά επιβεβαιώνεται υπάρχουν σωρεία απλήρωτων υποχρεώσεων, πέραν από κάθε διαδικασία νομιμότητας και διασφάλισης του Δημοσίου συμφέροντος, παρεμβάσεις που ουδέποτε πήραν έγκριση νομιμότητας, μικροέργα που δεν γνωρίζει ούτε η τεχνική ούτε και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου δηλ. όλα λειτουργούν στον αστερισμό του Δημάρχου και στο τέλος τέλος “δεν γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά”. Ως εκ τούτου καθίσταται περισσότερο από  αναγκαίο να γίνει έλεγχος, οικονομικός έλεγχος στο Δήμο Τριφυλίας, τόσο από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει υποχρέωση και συμφέρον να τον προκαλέσει ο κ. Δήμαρχος και αν δεν το τολμήσει ο ίδιος είναι βέβαιο ότι θα τον επιβάλλει η αντιπολίτευση.  (*) η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με σκοπό την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, με το Ν. 4412/2016, άρθρα 347-374, όπως ισχύει. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπομένων ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016)».