Προκηρύχθηκε και ο «Τουρισμός» με επιδοτήσεις έως και 70%

Προκηρύχθηκε και ο «Τουρισμός» με επιδοτήσεις έως και 70%

Προκηρύχθηκε και το καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του αναπτυξιακού νόμου 4887/22  για τη χορήγηση ενισχύσεων σε επενδύσεις που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Υπενθυμίζεται, ότι, όπως γράφαμε το προηγούμενο σαββατοκύριακο, «τρέχει» ήδη και το «υποπρόγραμμα» – καθεστώς «Μεταποίηση (πλην της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων)–  Εφοδιαστική Αλυσίδα», με ανάλογες επιδοτήσεις.

ΜΟΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Στο εν λόγω «υποπρόγραμμα» – καθεστώς («Τουρισμός») του αναπτυξιακού νόμου, υπάγονται μόνο κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία κάθε τύπου) και όχι δευτερεύοντα τουριστικά καταλύματα (δωμάτια, διαμερίσματα, κατοικίες και επαύλεις) που υπάγονται μόνο σε προγράμματα ΕΣΠΑ (2022-2027).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς, είναι η 05.09.2022 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 05.12.2022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε :

1.    Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

2.    Eκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

3.    Eπέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση, ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

4.    Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

5.    Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

6.    Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

7.    Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενώνας φιλοξενίας) δυναμικότητας 20 δωματίων τουλάχιστον κατηγορίας 5 κλειδιών σε ειδικές περιοχές και

8.    Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας

β. Επέκταση της δυνητικότητας υφιστάμενης μονάδας

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες  που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,

β. Συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες

Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

ε. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό όρους)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, εκτός της επιχορήγησης («χρηματική επιδότηση»).

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για όλα τα είδη ενισχύσεων.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο, που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Για την υπαγωγή στo καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες του καθεστώτος είναι δυνατόν να είναι από περιφερειακές ή μη περιφερειακές ενισχύσεις:

 • Η      κατασκευή,     η          επέκταση,       ο  εκσυγχρονισμός κτιριακών  εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα µε αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, υπό προϋποθέσεις
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, και µε τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός, θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες αφορούν στην αναβάθμιση των  προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων και
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

«ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ» Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται από την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης, δεδομένου ότι σε ειδικές περιοχές (ορεινές περιοχές, παραμεθόριος, μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, Ζώνες απολιγνιτοποίησης κ.λπ.) η επένδυση μπορεί να επιχορηγηθεί με το ανώτατο όριο ενίσχυσης.