Στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα απομάκρυνσης παράνομων αφισών

Στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα  απομάκρυνσης παράνομων αφισών

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν στη ρύπανση του περιβάλλοντος και στην πρόκληση ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο και χώρους αρμοδιότητας των Περιφερειών, επιλύεται με το νέο θεσμικό πλαίσιο που καταρτίστηκε.

Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα των Περιφερειών περνά δια νόμου (ν. 4954/2022, άρθρο 60) η άμεση απομάκρυνση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων, επιγραφών, αφισών και παρόμοιων κατασκευών οι οποίες αναρτούνται στους χώρους ευθύνης τους, ενώ με απόφαση του φορέα θα επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα. Επίσης, θα γίνεται καταλογισμός των εξόδων αποξήλωσης σε αυτούς που παρανομούν.

Πρόκειται για μια πρόταση της Περιφέρειας Αττικής, την οποία προώθησε προς ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Μ. Βορίδης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σαφές και ισχυρό αποτρεπτικό πλαίσιο για όσους επιμένουν σε αυτή την αντιπεριβαλλοντική πρακτική.

Στο άρθρο 60 του επίμαχου νόμου προβλέπεται ότι το ύψος του προστίμου ανέρχεται από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και επιβάλλεται ανάλογα με το βαθμό διακινδύνευσης της ασφάλειας των χρηστών, σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 προβλέπεται ότι οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του περιφερειάρχη και εισπράττεται υπέρ εκείνου που πραγματοποίησε τις δαπάνες.