«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Ιουλίου 1921: Συνέντευξις μετά του Νομάρχου επί των Μεσσηνιακών Ζητημάτων

«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Ιουλίου 1921: Συνέντευξις μετά του Νομάρχου επί των Μεσσηνιακών Ζητημάτων

Καθήκον υπολαμβάνοντες όπως ο εγχώριος Tύπος δίδει εις το κοινόν σαφή εικόνα της όλης τοπικής καταστάσεως, απηυθύνθημεν χθες εις τον Νομάρχην κ. Ροϊλόν, όστις περιελθών τον Νομόν, αντιληφθείς τας μεσσηνιακάς ανάγκας και εκπροσωπών την ανωτάτην διοικητικήν αρχήν εν Μεσσηνία υπό την ιδεωδεστέραν της όψιν, είναι ο μόνος αρμόδιος να ομιλήση, αφού η γενική εντύπωσις είναι ότι ο κ. Ροϊλός απέβη ο μοναδικός Νομάρχης και η Μεσσηνία εύρε τον άνθρωπον – αντιλήπτορα ο οποίος εχρειάζετο. Πρωί, πρωί τον ευρίσκομεν εις το γραφείον του απησχολημένον με την πολυδαίδαλον υπηρεσίαν μας εκ των μεγαλυτέρων Νομαρχών του Κράτους. Ακούραστος, αεικίνητος, δέχεται, ακούει με προσοχήν, δίδει διαταγάς, οίτινες εννοεί να εκτελώνται αμέσως. Μοναδικόν προσόν δι’ ανώτατον υπάλληλον του κράτους.

Εις σχετικήν ερώτησίν μας, ο κ. Νομάρχης μας απαντά ως εξής: «Δεν κάμνω εγώ βέβαια τον απολογισμόν της δράσεώς μου. Κριτής μου είναι η Μεσσηνία. Κατέβαλα πάσαν προσπάθειαν όπως ικανοποιήσω τας ευλόγους Μεσσηνιακάς αξιώσεις και θεραπεύσω τας κατεπειγούσας ανάγκας της. Ό,τι εγένετο είναι αρκετόν νομίζω κατά την παρούσαν πολεμικήν περίοδον την οποίαν διερχόμεθα, ως δε τα πράγματα αποκατασταθούν και η κυβέρνησις απερίσπαστος αφοσιωθή εις την εσωτερικήν αναδιοργάνωσιν και αναδημιουργίαν, να είσθε απολύτως βέβαιοι ότι η Μεσσηνία θα κινήση το θερμόν της ενδιαφέρον. Τόσον ο κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως, όσον και οι πλείστοι των υπουργών, κατηγορηματικών περί αυτού, με διεβεβαίωσαν, ότι είχον την τιμήν να κληθώ δια να διευθύνω τας τύχας και δώσω την κατεύθυνσιν εις τα ζητήματα του Νομού Μεσσηνίας.

Διοικητικόν καθήκον
Με την παντοτεινήν αντίληψιν ότι οι Νομάρχαι είναι εκείνοι οίτινες αποβαίνουν αγαθοποιοί δυνάμεις ή βαραθρώνουν έναν τόπον, δεν θέλω να εμπιστευθώ εις ουδένα άλλον πλην του εαυτού μου την εξέτασιν όλων των μεγάλων υποθέσεων και σοβαρών μεσσηνιακών ζητημάτων, εν συνεργασία δε μετά των λοιπών αρμοδίων έλαβον και λαμβάνω όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς διόρθωσιν των καλώς εχόντων.

Αι πύλαι της Νομαρχίας αφ’ ης εποχής ήλθον, είναι εις πάντας ανοικταί, έκαστος δε χωρίς καμμίαν διάκρισιν εννοώ να ευρίσκη το δίκαιόν του. Γνωρίζω πολύ καλά όλας τας μεσσηνιακάς ανάγκας και προς θεραπείαν αυτών θα αφιερώσω όλας μου τας δυνάμεις και όλην μου την καλή διάθεσιν. Η συγκοινωνία θα βελτιωθή ως ησυχάσωμεν, η αγροτική ασφάλεια δύναμαι  να είπω ότι ευρίσκεται εις πολύ ευχάριστον σημείον μέχρις ου ληφθούν τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα, οι πολυπληθείς συνεταιρισμοί και αι γεωργικαί Ενώσεις θα εύρουν τον Νομάρχην παρά το πλευρόν των εις κάθε νέαν και σωστήν ιδέαν, ήτις πλην των άλλων θα σημάνη και την οικονομικήν του τόπου ακμήν».

Ο επισιτισμός
Ηρωτήσαμεν ακολούθως τον κ.Νομάρχην, όστις τα πολύπλοκα επισιτιστικά ζητήματα έθηκεν εις τάξιν και επάταξε τους βαγαπόντηδες και τους αισχροκερδείς των κέντρων δια τον επισιτισμόν, μας απήντησε δε ότι εξεκαθάρισε το μεγαλύτερον μέρος της κόπρου αυτής του Αυγείου, ότι θα εξακολουθήση την αμείλικτον δίωξιν των εκμεταλλευτών και των επιτηδείων οίτινες σήμερον ημπορεί να είπη κανείς ότι δεν υφίστανται πλέον και θα εξακολουθήση δεικνύων ζωηρόν ενδιαφέρον δια την προστασίαν των λαϊκών τάξεων από της επιβολής των αισχροκερδών.

Εις το κατ’ εξοχήν σπουδαίον αυτό ζήτημα, ο Νομάρχης από της πρώτης στιγμής της αφίξεώς του του, ανέπτυξεν όλως εξαιρετικήν δραστηριότητα και έλειψαν ακουόμενα τα πρώτα παρατράγουδα.

Δια το ζήτημα της καταργήσεως των διατιμήσεων ο Νομάρχης μας εδήλωσεν ότι εξ αυτοπροσώπου εξετάσεως επείσθη ότι η κατάργησίς των είναι άστοχος, ότι εκάλεσε τον πρόεδρον της καημακικής αδελφότητος μεθ’ ου συνεννοήθη και ότι πολύ ταχέως συνερχομένη η αρμοδία επιτροπή θα λάβη οριστικάς αποφάσεις.

Ηυχαριστήσαμεν τον Νομάρχην και τον αφήσαμεν βυθισθέντα πάλιν εις την εξέτασιν όλων της τρεχούσης υπηρεσίας και των κατεπειγόντων μεσσηνιακών ζητημάτων.