«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Φεβρουαρίου 1922: Η δευτέρα έκθεσις γυνεικείας βιοτεχνίας

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Φεβρουαρίου 1922: Η δευτέρα έκθεσις γυνεικείας βιοτεχνίας

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Λυκείου των Ελληνίδων, διοργανώνουν την β΄ έκθεσιν ελληνικής γυναικείας βιοτεχνίας και οικοκυρικής, ήτις θα ανοίξη τας πύλας της εν Αθήναις την 17ην Απριλίου, είχε παρακαλέσει δε τον συμπολίτην μας Γεώργιον Κορφυωτάκην, όπως ο εν συνεννοήσει μετά των Δημάρχου και Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενεργήσουν όπως και αι Καλάμαι μετάσχουν της εκθέσεως ταύτης. Πολύτιμα αντικείμενα μεταξύ των ειδών θα αποστείλη η Μονή των Καλογραιών και τα ενταύθα βιομηχανικά εργοστάσια, τα αντικείμενα δε ταύτα θα πωληθούν ή θα επιστραφούν πάλιν εις τους εκθέτας των, αναλόγως της θελήσεως των τελευταίων.

Προ ημερών η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων κ. Παρρέν, απέστειλε προς τον κ. Κορφιωτάκην μακράν επιστολήν περί του σκοπού της εκθέσεως, εν η μεταξύ των άλλων γράφει και τα εξής: «Σας αποστέλλομεν νέας οδηγίας και τους σχετικούς όρους της συμμετοχής εις την δευτέραν γυναικείαν βιοτεχνικήν έκθεσιν. Ελπίζομεν ότι κάθε αρχή, σύλλογος, ή σωματείον της πόλεώς σας και των πέριξ αυτής χωρίων, θέλει καταβάλη πάσαν προσπάθειαν όπως περισυλλέγη κάθε γυναικείον έργον από των παλαιοτάτων χρόνων μέχρι της συγχρόνου βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και υφαντικής. Δια της συνδρομής ταύτης θέλει συνδράμη το έργον του Λυκείου των Ελληνίδων, προς καταννόησιν παρά της Ελληνίδος της ιδέας, ότι η τέχνη η οποία διεσώθη δια μέσου τόσων αιώνων δουλείας, πρέπει να διατηρηθή ως ιερά παρακαταθήκη, να δώση δε εις τας συγχρόνους την ευκαιρίαν να γνωρισθούν  με όλας τας πηγάς της ελληνικής ωραιότητος και της λαϊκής παραδόσεως και να αντλήσουν απ’ αυτάς κάθε στοιχείον δια την αναγέννησιν μιας νέας γυναικείας τέχνης.

Ο δήμαρχος μετά του κ. Κορφιωτάκη δέχονται αθρόας δηλώσεις συμμετοχής εις την έκθεσιν.