«ΘΑΡΡΟΣ» 6 Σεπτεμβρίου 1923: Η αληθής έννοια του Χωριστικού Κινήματος της Παραλίας

«ΘΑΡΡΟΣ» 6 Σεπτεμβρίου 1923: Η αληθής έννοια του Χωριστικού Κινήματος της Παραλίας

Η Παραλία ότι έχει πολλάς και επειγούσας ανάγκας είναι αληθές. Όπως είναι επίσης αληθές ότι ουδέποτε ο Δήμος Καλαμών έδειξεν ουδέ το ελάχιστον ενδιαφέρον δια την Παραλίαν, κανείς των δημοτικών αρχόντων δεν ενεθυμήθη ότι ο Δήμος μόνον εις την Παραλίαν έπρεπε να αποβλέψη και να μη συνάπτη δάνεια ούτε να δαπανά τεράστια χρηματικά ποσά δια ρυμοτομίας εις την παλαιάν πόλιν, ρυμοτομίας οίτινες αδιστάκτως πιστεύομεν ότι μόνον με την πάροδον του χρόνου θα συντελεσθούν ακοπώτερον και ολιγοδαπανώτερον.

Ο Δήμος πάντοτε ηδιηφόρησε, δικαίως δε οι Παραλιώται τον θεωρούν ως τον μεγαλύτερον εχθρόν της προόδου του μεγάλου των συνοικισμού, όστις αποτελεί και τους πνεύμονας της πόλεως. Ούτε σχετικήν καθαριότητα η Παραλία δεν κατόρθωσε να έχη. Εις τας διαμαρτυρίας της ο Δήμος πάντοτε απάντησε με έντασιν της αδιαφορίας του, αδιαφορίας εγκληματικής, υποσχομένης να παραμείνουν αιωνίως άλυτα όλα τα μεγάλα ζητήματά της, άνευ των οποίων η πόλις των Καλαμών είναι αδύνατον να προκόψη.

Η μεγάλη χειρονομία
Αλλ’ η παραλία έχει ανθρώπους ενδιαφερομένους δια την πρόοδόν της. Αυτό, εις τιμήν των, πρέπει να ομολογηθή. Και όλοι αυτοί βλέποντες ότι με φωνάς και διαμαρτυρίας δεν γίνεται απολύτως τίποτε, απεφάσισαν να γίνουν περισσότερον αποφασιστικοί, περισσότερον πρακτικοί και να επιτύχουν ό,τι υπόσχεται να βάλη εις κάποιον καλόν δρόμον τα ζητήματά της, ό,τι δύναται να παρέξη το ενδόσιμον, ότι ο συνοικισμός αυτός δεν θα είναι πάντοτε παρεγνωρισμένος και από το Κράτος και από τον Δήμον.

Πρωτοστατούντος του κ. Κορφιωτάκη απεφάσισαν να αποτελέση η Παραλία ιδίαν Κοινότητα και να επιδιωχθή η εκτέλεσις των έργων εκείνων, τα οποία δεν θα την παρουσιάζουν πλέον ως καθυστερημένην, θα δίδουν εις όλους τους Καλαμίους τα μέσα της ψυχαγωγίας, θα διανοίξουν δρόμον ευρυτέρου μέλλοντος και δια τας Καλάμας και δι’ αυτήν. Αι βάσεις ετέθησαν στερεαί, αδιστάκτως δε πιστεύομεν ότι όσα ο κ. Κορφιωτάκης εκθέτει περί κατασκευής οδών, έργων καλλωπισμού και άλλων τοιούτων, είναι εύκολον να γίνουν, εάν οι κάτοικοι της Παραλίας ενισχύσουν τας αξιεπαίνους και φιλοτίμους προσπαθείας εκείνων, οίτινες έχουν την ευγενή φιλοδοξίαν να φανούν χρήσιμοι εις τον τόπον. Εάν τούτο αποφασίσουν και επιδιώξουν, καμμία δύναμις δεν θα είναι ικανή να παρεμβάλη προσκόμματα εις την  επιτυχίαν του ωραίου αυτού σκοπού, όστις, ως αρχικώς ετονίσθη, δεν πρόκειται μόνον να εξυπηρετήση τα συμφέροντα της Παραλίας αλλά και της πόλεως.

Κοινή ενέργεια
Και προς τούτο συμβουλεύομεν να συναντηθή η σκέψις και η ενέργεια όλων των κατοίκων της Παραλίας, οίτινες ούτω και το ατομικόν και το γενικόν συμφέρον θα εξυπηρετήσουν. Πρέπει αυτοί να δείξουν ενδιαφέρον προς εαυτούς και τον συνοικισμόν των, διότι ούτω και την εκβάθυνσιν του λιμένος ταχύτερον θα επιτύχουν και την ύδρευσίν του δι’ ην ουδείς ποτέ σοβαρώς ενδιεφέρθη και δρόμους θα αποκτήσουν και εις έργα εξωραϊσμού να ωθήσουν και καθαριότητα απόλυτον και όχι σχετικήν να έχουν. Σήμερον παρουσιάζεται μοναδική ευκαιρία να επιτύχουν εκείνο, το οποίον πάντοτε εζήτησαν, να αυτοδιοικηθούν, να φροντίσουν μόνοι δια τα του οίκου των, χωρίς η τύχη και το μέλλον της Παραλίας να εξαρτάται από τας ιδιοτροπίας ανθρώπων, μη δυναμένων να εννοήσουν ότι αι Καλάμαι χωρίς την Παραλίαν θα ήσαν από πολλών απόψεων τίποτε πέραν μιας απλής κωμοπόλεως. Η ευκαιρία είναι μοναδική, αυτήν δε, δεν πρέπει να αφήσουν να χαθή επειδή όλαι αι ώραι δεν φέρουν τον σπόρον του καλού. Η επιτροπή, ήτις αόκνως υπέρ των ζητημάτων της Παραλίας εργάζεται και έχει κατά νουν τα ωραιότερα σχέδια, τα οποία δεν είναι καθόλου δύσκολον να πραγματοποιηθούν, καλεί τους κατοίκους της Παραλίας εντός των ημερών εις μίαν επιβλητικήν συγκέντρωσιν, κατά την οποίαν θα αποδειχθή εάν είναι αλήθεια το γραφέν, ότι το μυστικόν της προόδου κρατούν οι συνοικισμοί και κανείς, εφ’ όσον αυτοί θέλουν, δεν δύναται να το αρπάση. Όλοι από κοινού ας επιδιώξουν να επιτύχουν ό,τι υπόσχεται να μεταβάλη την σημερινήν όψιν της Παραλίας.

Επιτακτική ανάγκη
Γράφοντας ούτω, κηρυσσσόμεθα υπέρ του χωριστικού κινήματος της Παραλίας, διότι τούτο απαιτεί και το καλώς νοούμενον συμφέρον της πόλεως. Αισθανόμεθα την υποχρέωσιν να ενισχύσωμεν εκείνους, οίτινες χωρίς συμφέρον και χωρίς υπολογισμόν προσπαθούν και αγωνίζονται δια το μέλλον της Παραλίας. Είναι επιτακτική ανάγκη να την προσέξωμεν, τούτο δε, δύναται να γίνη μόνον εάν αύτη αποτελέση ιδίαν κοινότητα. Έχει τόσα μέσα εις την διάθεσίν της, ώστε εις διάστημα μιας πενταετίας θα καταστή αγνώριστος. Εκείνο που χρειάζεται σήμερον να εκδηλωθή με τον εντονώτερον τρόπον, είναι ότι οι Παραλιώται έχουν απόφασιν να προστατεύσουν τα συμφέροντα του συνοικισμού των, επιδιώκοντες εκείνο προς επιτυχίαν του οποίου και τον νόμον θα έχουν βοηθόν και πλειάδα εκλεκτών συμπολιτών παρά το πλευρόν των.

Η επιτακτικότης της ανάγκης σαφώς διαγράφεται και ταύτην είμεθα βέβαιοι ότι δεν παραβλέπουν οι Παραλιώται, έχοντες πάντοτε υπ’ όψιν ότι μόνον εκεί όπου η θέλησις εκδηλούται κατά τον μάλλον έντονον τρόπον θα γείρη ασφαλώς και η νίκη. Δεν πρόκειται άλλως τε περί των σημερινών αναγκών αλλά και περί των αναγκών του μέλλοντος, αι δε κρατούσαι σκέψεις και εις αυτάς αποβλέπουν. Η συγκέντρωσις των κατοίκων της Παραλίας, ήτις θα γίνη κατά τον επιβλητικώτερον τρόπον, ευχόμεθα να αποτελέση την αφετηρίαν μιας νέας ζωής δια το λαμπρόν των Καλαμών επίνειον.

Η ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Σεπτεμβρίου 1923

H εκλεγείσα προσωρινή επιτροπή υπό των κατοίκων της Παραλίας απηύθυνε προσκλήσεις προς πάντας τους κατοίκους αυτής, δι’ ων καλούνται όπως την προσεχή Κυριακήν και περί ώραν 4 μ.μ. προσέλθουν εις τον εν Παραλία ναόν της Αναλήψεως και συντρέξουν τον αγώνα όπως η Παραλία αποτελέση ιδίαν κοινότητα, καταστή δε ούτως δυνατή η εκτέλεσις απαραιτήτων καλλωπιστικών έργων και διαφόρων άλλων πρώτης ανάγκης, άνευ των οποίων η πρόοδος του τόπου καθίσταται αδύνατος.

Εις την επιβλητικήν ταύτην συγκέντρωσιν θα κληθούν όπως παραστούν και αι αρχαί, εν δε των μελών της επιτροπής θέλει εκθέση τους λόγους οίτινες επιβάλλουν όπως η Παραλία αποτελέση ιδίαν κοινότητα.

Εις την εορτήν ταύτην κρατεί σκέψις όπως αναπτυχθή ολόκληρον το πρόγραμμα των έργων, θα εκτεθούν δε αι κρατούσαι σκέψεις περί του τρόπου της ασφαλεστέρας επιτυχίας του σκοπού, δι’ ου και μόνον θα καταστή δυνατόν όπως η Παραλία παύση να είναι διαρκώς παρεγνωρισμένη. Εις τους προσκεκλημένους υπό των Παραλιωτών, μετά την λήξιν της εορτής, θα προσφερθούν αναψυκτικά, η δε Φιλαρμονική θα ανακρούη διάφορα εμβατήρια.

Ως πληροφορούμεθα, η συνέλευσις των κατοίκων της Παραλίας θα εκλέξη επιτροπήν ήτις μεταβαίνουσα εις Αθήνας θα ενεργήση δι’ όλα τα αφορώντα την Παραλίαν ζητήματα.

Ο ΑΠΟΣΧΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Οκτωβρίου 1923
Όλα τα συγκεντρωθέντα εις την Νομαρχίαν στοιχεία όσον αφορά στον αποχωρισμόν της Παραλίας από της πόλεως, ίνα αποτελέση ιδία κοινότητα, υπεβλήθησαν εις το Υπουργείον Εσωτερικών, σχετικώς δε υπεβλήθη χθες εις την Νομαρχίαν και νεωτέρα συμπληρωματική του Δημάρχου αίτησις, η οποία θα διαβιβασθή εις το επί των Εσωτερικών Υπουργείον, αρμόδιον ν’ αποφασίση επί του αναφυέντος ζητήματος. Με το ζήτημα τούτο πληροφορούμεθα ότι η αίτησις των κατοίκων Παραλίας ελήφθη εις το Υπουργείον Εξωτερικών, ότι μελετά ταύτην ο αρμόδιος διευθυντής Οικονομόπουλος, όστις θέλει κάμη και την σχετικήν εις τον Υπουργόν εισήγησιν.