«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας», ύψους 1.087.000 ευρώ

«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας  Δ.Ε. Καλαμάτας»,  ύψους 1.087.000 ευρώ

“Τρέχει” η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο

Στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.087.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τη μελέτη 100/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή απεδέχθη στην τελευταία της συνεδρίαση την 3η εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, η οποία αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο του συνόλου των κατατεθειμένων δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ανάθεση της σύμβασης του εν λόγω έργου στην προσωρινή ανάδοχο. Έτσι εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ο.φ. «Σηφάκη Αικατερίνη του Στεργίου Ε.Δ.Ε» με μέση έκπτωση 33,75% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Το έργο είναι ενταγμένο προς χρηματοδότηση στην πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

 Η εξασφάλιση της εύκολης προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Σε γενικές γραμμές η βελτίωση των υφιστάμενων οδών αφορά εργασίες βελτίωσης της ασφαλούς βατότητας των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.λπ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπονται παρεμβάσεις στις Κοινότητες Σπερχογείας, Ασπροχώματος, Λαιίκων, Αντικαλάμου, Πηγών, Νέδουσας, Βέργας, Καλαμάτας, Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά και Μ. Μαντίνειας.