Υπό έγκριση το νέο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027

Υπό έγκριση το νέο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027

Υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021 – 2027» και πλέον αναμένεται η έγκρισή του.

Ουσιαστικά πρόκειται για μέρος του ΕΣΠΑ 2021-2027, που υποτίθεται πως είναι προσαρμοσμένο στις περιφερειακές ανάγκες.

Βεβαίως, εάν κάποιος μελετήσει και τα υπόλοιπα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (και των υπόλοιπων Περιφερειών), εύκολα διαπιστώνει ότι υπάρχει «ομοφωνία» στόχων και επιδιώξεων και βασικής αιτιολογικής έκθεσης.

Προφανώς, οι ανάγκες όλων των Περιφερειών είναι παρόμοιες, στην ίδια χώρα ζούμε. Όμως, αυτή η επαναλαμβανόμενη διατύπωση, περί «περιφερειακών αναγκών» και ικανοποίησής τους μέσω των ΠΕΠ, ακούγεται υπερβολική.

ΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικοί πόροι που κατανέμονται στο νέο ΠΕΠ 2021 – 2027 (σε όλα τα ΕΣΠΑ και ΠΕΠ παλαιόθεν υπάρχει σημαντική καθυστέρηση υποβολής – έγκρισης) ανέρχονται στα 388.170.000 ευρώ, προϋπολογισμός αυξημένος κατά 1,5 φορά σε σχέση με το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Η στρατηγική του νέου ΠΕΠ 2021 – 2027 καλείται να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις και ανάγκες, υιοθετώντας τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους:

1. Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού

2. Αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας

3. Βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας

4. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τόνωση της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας

5. Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της Περιφέρειας.

Όπως αναφέρεται, το ΠΕΠ 2021 – 2027 προβλέπεται να καλύψει εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών όλων των στόχων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις λοιπές ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας να ικανοποιούνται με τη συνδρομή των επτά Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή, Υποδομές Μεταφορών, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού –Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτικής Προστασίας, Αλιείας και Θάλασσας), των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, καθώς και του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027 (δεδομένου ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μία από τις πέντε επιλέξιμες Περιφέρειες της χώρας).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΕΠ ΕΩΣ 70%
Βεβαίως, πρέπει να τονιστεί ότι με το παλιό ΠΕΠ Πελοποννήσου (2014-2021) υπήρξαν προκηρύξεις προγραμμάτων μικρού προϋπολογισμού και μεγάλου ανταγωνισμού (με άριστα τα 100 μόρια βαθμολογίας, επιλέξιμες βαθμολογίες ήταν εκείνες πάνω από 91!), αλλά υψηλής επιδότησης που ανήλθε ακόμα και σε 70%.

Τέτοια προγράμματα (με επιδότηση 70%) ήταν:

•«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 4265 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

•«Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης”, στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

• «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας».

Προφανώς, και με το νέο ΠΕΠ Πελοποννήσου θα υπάρξουν παρόμοιες εξαιρετικές περιπτώσεις.

Πάντως, η προκήρυξη προγραμμάτων του ΠΕΠ Πελοποννήσου δεν πρέπει να αναμένονται άμεσα.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος