ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Πρόταση για σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Πρόταση για σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης σε Πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, προκειμένου να γίνει η σχετική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου του Δήμου Τριφυλίας», αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Στην απόφαση, από τη συνεδρίαση της 26ης Αυγούστου, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6Φ9Ξ465ΘΠ4-Γ86, αναγράφεται: «Η αναπληρώτρια του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΤ, Ψιλογαλάνη Παναγιώτα, διαβάζει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, προκειμένου να γίνει η σχετική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου του Δήμου Τριφυλίας” και έδωσε το λόγο στον πρόεδρο.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της ανωτέρω πράξης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 “Πράσινη μετάβαση” στον Άξονα Προτεραιότητας: 1.4, με τίτλο “Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας” και κωδικό πρόσκλησης ΤΑ -01 Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό 16850, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ και ΔΕΥΑ για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Η πράξη περιλαμβάνει το υποέργο Ι με τίτλο “Προμήθεια συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της ΔΕΥΑ Τριφυλίας”, για την υποβολή πρότασης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 “Πράσινη μετάβαση” στον Άξονα Προτεραιότητας: 1.4, με τίτλο “Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας” και κωδικό πρόσκλησης ΤΑ -01 Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό 16850, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογισμού 3.086.645 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Επίσης θα πρέπει να οριστεί επιτροπή Διερεύνησης Τιμών, προκειμένου να γίνει η σχετική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο “Προμήθεια συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου του Δήμου Τριφυλίας”.

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου της ΔΕΥΑΤ, το ν. 1069/80, το ν. 4412/16 καθώς και το ν. 4483/17 και έπειτα από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:

Να καταθέσει η υπηρεσία πρόταση χρηματοδότησης της ανωτέρω Πράξης.

Να οριστούν οι κάτωθι υπάλληλοι ως μέλη της επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο τεκμηρίωσης Διερεύνησης Τιμών: 1. Γιαννακούρας Κωνσταντίνος, Δ.Ε. Υδραυλικών, πρόεδρος της επιτροπής, 2. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος, Δ.Ε. οδηγών Μηχ. Έργων, μέλος της επιτροπής, 3. Ρέππας Παναγιώτης Δ.Ε. Υδραυλικών, μέλος της επιτροπής, με αναπληρωματικά μέλη: 1. Μυλωνάς Σπύρος, ΥΕ Εργατών, πρόεδρος της επιτροπής, 2. Πάττας Δημήτριος, ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης, μέλος της επιτροπής, 3. Μανωλόπουλος Θεόδωρος, ΔΕ Καταμετρητής Υδρομέτρων, μέλος επιτροπής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2022…».

Του Ηλία Γιαννόπουλου