Δημοπρατείται το δίκτυο αποχέτευσης της Κορώνης, ύψους 4 εκατ. ευρώ

Δημοπρατείται το δίκτυο αποχέτευσης της Κορώνης, ύψους 4 εκατ. ευρώ

Δημοπρατείται στις 11 Οκτωβρίου από το Δήμο Πύλου – Νέστορος το έργο «Κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης των λυμάτων Κορώνης», προϋπολογισμού 3.940.000 ευρώ.

Ο ανοιχτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

Με την κατασκευή του έργου ο οικισμός της Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος θα αποκτήσει τις απαιτούμενες υποδομές δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και θα προστατευθεί το θαλάσσιο και υπόγειο υδατικό περιβάλλον της περιοχής από τα αστικά λύματα που απορρίπτονται σήμερα, είτε ανεπεξέργαστα είτε υποτυπωδώς επεξεργασμένα.

Έργο
Το έργο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θα έχει προθεσμία περάτωσης 24 μήνες. Η εκτέλεση του δε, θα έχει ως αποτέλεσμα το πέρας της μόλυνσης των ακτών και του υδροφόρου ορίζοντα όλης της περιοχής, με επακόλουθο την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, θα έχει ως αποτέλεσμα την προστασία της παραλίας Ζάγκα – Μεμί (Περιοχή NATURA 2000).

Τέλος, με τη λειτουργία της μονάδας θα δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας στην περιοχή αλλά και ευρύτερα στο Δήμο.

Το σύνολο του έργου είναι ένα σύστημα περιβαλλοντικών υποδομών που περιλαμβάνει τα εξής:

-Το δίκτυο συλλογής των λυμάτων του οικισμού Κορώνης (μήκος δικτύου βαρύτητας 14.535,50 μ. – μήκος δικτύου καταθλιπτικών αγωγών 4.546,00 μ.)

-Τα 4 αντλιοστάσια του δικτύου

-Τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο στις ΕΕΛ μήκους 2.960 μ.

-Τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας των Λυμάτων (ΕΕΛ), σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 10.685,75 μ2

-Τον αγωγό διάθεσης των λυμάτων μήκους 26 μ. από τις ΕΕΛ στη λιμνοδεξαμενή και 15 μ. από τη λιμνοδεξαμενή στο ρέμα του Αγ. Μάρκου.

Επεξεργασία Λυμάτων
Το έργο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων προβλέπεται να κατασκευαστεί σε γήπεδο στην περιοχή «Γκορτζόγλι» στο Χαροκοπιό  Κορώνης, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού της Κορώνης, συνολικής επιφάνειας 10.685,75 μ2 και απέχει από τη θάλασσα 1.800 μέτρα περίπου.

Το γήπεδο έχει προσπέλαση σε αγροτικό δρόμο, με είσοδο στην Ε.Ο. Κορώνης – Πύλου, στο ύψος της Ασίνης.

Η λυματολάσπη που θα προκύπτει θα απομακρύνεται προς τα λειτουργούντα νόμιμα ΧΥΤΑ της περιοχής. Σε περίπτωση που υπάρχει πλεονάζουσα λάσπη που δε δέχεται ο ΧΥΤΑ, θα διατίθεται σε νόμιμα ιδιωτικά κέντρα παραλαβής λάσπης, όπου μετατρέπεται σε βιολίπασμα.

Της Βίκυς Βετουλάκη