Δήμος Τριφυλίας: Διαγωνισμός οδοποιίας για Κοινότητες Δ.Ε. Κυπαρισσίας

Δήμος Τριφυλίας: Διαγωνισμός οδοποιίας για Κοινότητες Δ.Ε. Κυπαρισσίας

Ουσιώδεις ελλείψεις στη μελέτη επισήμανε ο Γιάννης Μερκούρης ψηφίζοντας αναβολή

Κατά πλειοψηφία απόφαση στο θέμα «Καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας”» ελήφθη στη συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας την Παρασκευή το πρωί, με τον Γιάννη Μερκούρη να επισημαίνει ουσιώδεις ελλείψεις στη μελέτη ψηφίζοντας αναβολή.

Στην απόφαση, η οποία ελήφθη με θετικές ψήφους των τριών αντιδημάρχων και δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ψ1ΣΡΩΗΕ-053, αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι «o πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Ο Δήμος Τριφυλίας σχεδιάζει την υλοποίηση του έργου “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας”, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων με ασφαλτοτάπητα, διαφόρων οδών, της Δ.Ε. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας. Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν: Συντήρηση οδοστρωμάτων με φθαρμένο ασφαλτοτάπητα. Ασφαλτική προεπάλειψη, κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. και ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, όπου απαιτείται. Ασφαλτόστρωση χαλικοστρωμένων οδοστρωμάτων Ασφαλτική προεπάλειψη, κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. και ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, όπου απαιτείται.

Στον πρώτο δρόμο της Φαρακλάδας θα τοποθετηθούν 20,00 μ. ρειθροκράσπεδων. Για τη διενέργεια της εν λόγω ανάθεσης θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας υπέβαλε την αριθ. 24/2022 Μελέτη, η οποία περιλαμβάνει και το σχέδιο της διακήρυξης και ζητά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και τον καθορισμό των όρων του εν λόγω διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, η οποία είναι πολυετής, ανέρχεται στο ποσό των 99.873,09 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)…».

Στην τοποθέτησή του ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, Γιάννης Μερκούρης, τόνισε ότι: «Ψηφίζω αναβολή: 1. Δεν προβλέπεται στη μελέτη αναθεώρηση, που είναι εκ του νόμου υποχρεωτική. 2. Δεν προβλέπεται απόξεση! Είναι δυνατόν; 3. Δεν προβλέπεται επισκευή-διόρθωση προβλημάτων στο οδόστρωμα που θα πέσει το ασφαλτικό υλικό. 4. Δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη ούτε ως ενδεικτική ποσότητα θραυστών υλικών για την υπόβαση. Αυτό αναγκαστικά θα οδηγήσει σε ΑΠΕ και νέα τιμή. Η μελέτη πρέπει να λάβει υπόψη την αριθ. 275234 Κ.Υ.Α. “Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου…” (Αριθ.275234/12-9-22 ΦΕΚ 4767 τ.β΄)». Τελικά, ο Ο.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι «εγκρίνει την αριθ.24/2022 τεχνική μελέτη, καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης και συντάσσει τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας”…».

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η δε επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Του Ηλία Γιαννόπουλου