Νέα παράταση για την πρώτη πλήρωση του Φιλιατρινού φράγματος

Νέα παράταση για την πρώτη  πλήρωση του Φιλιατρινού φράγματος

Η έβδομη παράταση εγκρίθηκε και δόθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης του Φιλιατρινού φράγματος.

Η αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης είχε ορισθεί για τις 20/6/2019 και από τότε δόθηκαν έξι παρατάσεις. Με αίτησή του ο ανάδοχος τον Ιούνιο ζήτησε εξάμηνη χορήγηση παράτασης εργασιών έως τις 30/12/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρακολούθηση, η έγκριση και η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης της πλήρωσης, καθώς εκκρεμούν η τοποθέτηση ενός κλισιομέτρου στο δεξιό αντέρεισμα, η επισκευή του κλισιομέτρου στο αριστερό αντέρεισμα και η αντικατάσταση των οργάνων που έχουν καταστραφεί.

Έπειτα από εξέταση του αιτήματος κρίθηκε ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου, για λόγους που δεν άπτονται της αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου, και αποφάσισε θετικά για τη χορήγηση της παράτασης μέχρι τέλος του χρόνου.
Β.Β.